Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Вар