10 Януари 2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики ...

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 21/10.01.2020

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка – линк към АОП