Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България

Поръчката има за предмет разработването на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническото задание, което е неразделна част от настоящите указания за участие.

Поръчката има за предмет разработването на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническото задание, което е неразделна част от настоящите указания за участие. Разработката се извършва на 2 етапа.

Срок за представяне на офертите: 15.08.2014 г., 17:00 часа.
Срок за валидност на публичната покана: 15.08.2014 г., 17:00 часа
Офертите ще бъдат отворени на 18.08.2014 г., 10:00 часа, сграда, находяща се пл. „Св. Недяля“ № 1, стая 106.

Тръжна документация

Други документи