Публична покана с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“.

 

Тръжна документацияДруги документи