Прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на обект: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42“

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

з-188/07.12.2015 г.

 

                                                                                                                                                     

 

ОТНОСНО: четвърта поредна процедура отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване, с обект на търга:  „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42“, обявен със заповед № з-174/09.11.2015 г. и

 

На основание чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с неподадени заявления за участие и протокол от 02.12.2015 г. на комисия, назначена със заповед № з-174/09.11.2015 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Обявявам четвърти пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“        № 42“, за непроведен.

2. Прекратявам процедурата за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване за отдаване под наем, с обект на търга по т.1.

2. Настоящата заповед да се обяви на видно място в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2 и в сградата на Национална следствена служба, както и да се публикува на интернет страницата на Прокуратура на Република България.

 

 

 

Директор на Национална

следствена служба

и заместник на главния прокурор

по разследването: /п/

Евгени Диков

                                                                             

                                                                                                                                           

                                                                                           


виж още ...