Заповед - процедура за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване

2 Април 2021 г.