Проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост - Национална следствена служба

10 Ноември 2020 г.