ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: „Части от имот на Учебен център „Трендафила“, ПП „Витоша“, с обща площ от 40 кв.м., за инсталиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и поставяне на GSM антени“

9 Ноември 2020 г.