Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

22 Октомври 2020 г.

На основание чл. 4, във вр. с чл, 2, т. 2, и чл. 25 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-04-369/18.09.2020 г., Прокуратурата на Република България организира и провежда

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 

На 06.11.2020 г. от 10.30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване в сградата на Прокуратурата на Република България, находяща се в гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 5, стая 503, за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно 11 броя употребявани автомобила, стопанисвани от прокуратурите в страната.

Документацията се предоставя безплатно и е достъпна на интернет страницата на ПРБ www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията, без снимките на автомобилите, може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата,  Информационен център на ПРБ, стая 79, партер, след предварителна заявка на e-mail: [email protected].

Обявената начална тръжна цена е с ДДС.

Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответния автомобил и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IB AN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

Кандидатите следва да представят пред комисията:

  • Заявление за участие по образец;
  • Документ за платен депозит за участие;
  • Други документи съгласно документацията.

Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 05.11.2020 г. Огледите се извършват по местонахождението на вещите.

За повече информация – г-жа Албена Рядкова, тел. 02/8036023, e-mail: [email protected]

Прикачени документи