Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на криминалистично оборудване"