Пазарно проучване: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани“

Пазарно проучване: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани“

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение, с предмет: „Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО. Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани. Обучение на магистрати и служители за работа с електронни документи“ до Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Проектното предложение е по процедура BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. на ОПДУ. Проектното предложение е по мерки 4.1.Г и 4.1.Д от Пътна карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие 2014г.-2020 г.“Пазарното проучване се извършва във връзка с едно от изискванията на Приложение № 1 – „Указания за попълване на финансовата обосновка на бюджета на проекта“ от насоките за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ОПДУ. След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение. При обективна невъзможност да се изпълни това изискване, поради наличието на само един възможен изпълнител/доставчик, може да бъде допуснато представянето само на една оферта, с оглед спецификата на съответните активи/услуги/дейности.

Други документи