Пазарно проучване за изготвяне на технически спецификации и методики за определяне на комплексна оценка на офертите за обществени поръчки

С оглед предстоящо откриване и превеждане на обществени поръчки за извършване на основен ремонт на сграден фонд, предоставен за стопанисване на Прокуратурата на Република България, с обект: строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Прокуратура на Република България на основание е събрала оферти:

1.За изготвяне на технически спецификации и методики за определяне на комплексна оценка на офертите за обществени поръчки, както следва:

ОП 1: „Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се в  гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21“.

ОП 2: „Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ № 42.“

2. За изготвяне на задание за възлагане на услуга: Упражняване на строителен надзор и контрол (Консултант), включително оценка на съответствие на проектната документация с основните изисквания на строежа, при изпълнение на обществените поръчки по двете позиции по-горе, при критерий за оценка най – ниска цена (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП)

Във връзка с организирането на горепосочените обществени поръчки в настоящия раздел ще бъде публикувана информацията по чл. 44 от ЗОП

Други документи