Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване - 2 бр. вендинг машини

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

ЗАПОВЕД

№ з-117/20.07.2015 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, с която се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, изменена със Заповед №ЛС-04-1898/03.12.2014 г. на министъра на правосъдието, и заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на Национална следствена служба, с цел подобряване условията за работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: „Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2 бр. вендинг машини на първия етаж от Административната сграда на Национална следствена служба, гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42“.

Площта от 2 кв.м. е обособена, както следва:

  • 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, на ет.1 до каб. №101

  • 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, на ет.1 до каб. №101

2. Предназначение на обекта: за поставяне на общодостъпно място на вендинг машини, които трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1. Автоматът за кафе и топли напитки следва да предлага минимум 16 вида топли напитки,минимум четири  вида кафета,включително нескафе,без кофеиново. Машините да са пълен автомат (автоматично поставяне на чаша и захар).

2.2. Автоматът за безалкохолни напитки и пакетирани храни да има възможност за минимален брой видове пакетирани изделия - 15 вида и безалкохолни напитки - 5 вида.

2.3. Машините да са настроени да приемат монети от 5 ст. до 1 лв. включително, емитирани от БНБ и да са настроени да връщат ресто.

2.4. Машините да бъдат енергоспестяващи и обезопасени.

2.5. Автоматът за кафе и топли напитки трябва да бъде с монтирани водомер и електромер и да е свързан с течаща питейна вода, съгласно определените места в Административната сграда на Национална следствена служба. Автоматът за безалкохолни напитки и пакетирани храни трябва да бъде с монтиран електромер.

2.6. Предлаганите продукти от вендинг машините следва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейна цели (приета с ПМС № 178/23.07.2004 г., обн. в ДВ, бр. 68/03.08.2004 г.).

2.7. Кандидатите са длъжни да монтират и осигурят за експлоатация автомат за кафе и топли напитки, съобразен с изискванията на Директива 2006/95/ЕО, т.е. с поставена СЕ маркировка.

2.8. Вендинг машините следва да предоставят услугата в рамките на работното време на Национална следствена служба.

2.9. Предлаганите продукти следва да са на цени в рамките на средните пазарни цени за съответния асортимент. Наемодателят има право по време на договора да изисква мостри.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: представляваща месечен наем за 2 бр. вендинг машини е в размер на 90 лв. (деветдесет лева) с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия и вода.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по  набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на Прокуратура на Република България;

- консумативните разходи за ел. енергия и вода, свързани с ползването на обекта се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен протокол и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG46BNBG96613100139101, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 35 лева, която се внася по сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ - Централно управление, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 30 - ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник. Тръжната документация се получава в сградата на Прокуратура на Република България, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая № 109, в рамките на работния ден – 8.30 ч. до 17.00 ч.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Прокуратура на Република България в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Информационен център - стая 79, партер. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 35-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 35-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с Галина Найденова, тел. 02/ 98 26 406 или 0889/114121. 

11. Търгът ще се проведе на 7-ия ден след изтичането на срока, посочен в т. 10 в административната сграда на Прокуратура на Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 1, ет. 4, от 10.30 часа.

ІІ. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с обект, който ще се отдава под наем: „Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2бр. вендинг машини на първия етаж от Административната сграда на Национална следствена служба, гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42“. Документацията съдържа препис от настоящата заповед, условия за участие в търга, проект на договор за наем, заявление за участие, информация за кандидата, декларации - за оглед, за приемане клаузите на договора, за липса на конфликт на интереси, образец на ценово предложение.

III. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Препис от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Прокуратура на Република България, гр. София, бул. „Витоша“ №2, Информационен център - стая 79, партер на Съдебната палата и Национална следствена служба, както и на интернет страницата на Прокуратура на Република България.

Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява от главния секретар при Администрация на главния прокурор.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, за които се отнася за сведение и изпълнение.

Директор на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването: /п/ Евгени Диков


виж още ...