Прекратяване на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

 

ЗАПОВЕД

№ з-66/10.05.2016 г.

 

ОТНОСНО: процедура отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване, с обект на търга: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м“, обявен със заповед № з-33/15.03.2016 г. и

 

На основание чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с неподадени заявления за участие и протокол от 03.05.2016 г. на комисия, назначена със заповед № з-33/15.03.2016 г. 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Обявявам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м“, за непроведен.

2. Прекратявам процедурата за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване за отдаване под наем, с обект на търга по т.1.

3. Настоящата заповед да се обяви на видно място в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2 и в сградата на Национална следствена служба, както и да се публикува на интернет страницата на Прокуратура на Република България.


виж още ...