Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОБЯВА

 

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, чл. 2, т. 2 и чл. 18, във връзка с чл. 20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Решение на ВСС по т. 49 от Протокол №47 от 17.09.2015 г., организира и провежда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

    На 12.02.2016 г. от 10.30 ч. ще се проведе повторен търг в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. София" № 1, ет. 4, за определяне на купувачи на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 20 броя употребявани автомобила, находящи се на територията на цялата страна.

    Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на Продавача) на имуществото се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Продавача www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]

Обявената начална тръжна цена е без ДДС.

  1. Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответната движима вещ, която купувача желае да закупи и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG37BNBG 9661 3300139101.

  2. Кандидатите следва да представят пред комисията:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Заявление за участие по образец; Документ за платен депозит за участие; 3а физически лица и представители на юридически лица; други документи съгласно документацията.

  3. Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 11.02.2016 г. Огледа се извършва по местонахождението на вещите.

За повече информация - гр. София, бул. „Св. София" № 1, Георги Герджиков, тел.: 02/80360-23, e-mail: [email protected]; Пламен Петров, тел. 02/986-48-57, e-mail: [email protected]


виж още ...