Откриване процедура за провеждане на четвърти пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42“

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

ЗАПОВЕД

З – 174/09.11.2015 г.

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, чл. 41, ал. 7, чл. 43, чл. 51, ал. 1, изр. първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с неподадени заявления за участие в първи, втори и трети търг за отдаване под наем, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС), протокол от 02.11.2015 г. на комисия, назначена с моя заповед № З - 150/07.10.2015 г. и заповед № ЛС-04-1286/16.09.2015 г. на министъра на правосъдието за упълномощаване на административните ръководители на съдебната власт

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Обявявам трети пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

„Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42“, за непроведен.

II. Откривам процедура за провеждане на четвърти пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42“.

III. Търгът ще се проведе при следните условия:

1.Обект, който ще се отдава под наем: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42“.

Площта от 570,87 кв.м. е обособена, както следва:

  • Кафе-барче с площ от 38,40 кв.м.

  • 2 зали за хранене с площ от 175,11 кв.м.

  • Кухненски блок с площ от 338,73 кв.м.

  • Санитарен възел с площ от 18,63 кв.м.

2. Предназначение на обекта: за столови комплекс, с цел осигуряване на ежедневна доставка на храни и напитки на територията на НСлС за нуждите на магистрати и служители на НСлС и служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: в размер на 3710, 28 лв. (три хиляди седемстотин и десет лева и двадесет и осем стотинки) с включен ДДС, представляваща месечен наем за посочения обект. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки изминал месец до 10 - то число на текущия месец по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на Прокуратура на Република България;

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG46BNBG96613100139101, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление. Разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди; разхода за топлоенергия се определя на база.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 500 лева, която се внася по сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ - Централно управление, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 10 - тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник. Тръжната документация се получава в сградата на Прокуратура на Република България, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая № 109, в рамките на работния ден – 8.30 ч. до 17.00 ч.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Прокуратура на Република България в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Информационен център - стая 79, партер. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 15-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 15-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с Галина Найденова, тел. 02/ 98 26 406 или 0889/114121.  

11. Търгът ще се проведе на 5-тия ден след изтичането на срока, посочен в т. 9 в административната сграда на Прокуратура на Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 1, ет. 4, от 10.30 часа.

ІV. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с обект, който ще се отдава под наем: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., представляващ първи етаж на блок 3 от недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ №42“. Документацията съдържа препис от настоящата заповед, условия за участие в търга, проект на договор за наем, заявление за участие, информация за кандидата, декларации - за оглед, за приемане клаузите на договора, за липса на конфликт на интереси, образец на ценово предложение.

V. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Препис от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Прокуратура на Република България, гр. София, бул. „Витоша“ №2, Информационен център - стая 79, партер на Съдебната палата и Национална следствена служба, както и на интернет страницата на Прокуратура на Република България.

Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява от главния секретар при Администрация на главния прокурор.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, за които се отнася за сведение и изпълнение.

 

                                   Директор на Национална следствена служба

и заместник на главния прокурор

по разследването:                                       /п/ Евгени Диков


виж още ...