Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

17 Август 2020 г.

 

I.ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА

1.Основание за провеждане на търга

Търгът се провежда на основание чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 4 от Вътрешните правила за разпореждане, бракуване и ликвидация на движими вещи-частна държавна собственост, управлявани от Прокуратурата на Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-02/17.01.2019 г. на главния прокурор, чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба   № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 109 от 21.11.1997 г.) и Заповед                № РД-04-319 от 17.08.2020 г.  на главния прокурор за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост.

 

2.Предмет на търга

Предмет на търга с явно наддаване е продажба на излишни движими вещи – частна държавна собственост, представляващи употребявани моторни превозни средства:

 

Тръжен списък

№ по ред

Местонахождение на МПС

Модел-марка

Година на първа регистрация

ДК №

Начална тръжна цена с ДДС

1

2

3

4

5

6

1

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ФОРД - ФОКУС

2004

А 62-26 ВА            

1 140,00

2

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

ФОРД - ФОКУС

2004

А 61-61 ВА             

1 190,00

3

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА

ВОЛВО  S 40

1999

ВР 85-05 ВТ             

1 420,00

4

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА

ФОРД - ФОКУС

2004

ВР 5775 АК             

1 685,00

5

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО

ФОРД - ФОКУС

2004

ЕВ 66-60 АВ             

1 700,00

6

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО

ВОЛВО S40

2003

ЕВ 12-15 МВ             

2 100,00

7

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ТЪРГОВИЩЕ

ВOЛВО  S 80

1999

Т 83-70 ВТ             

1 240,00

8

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

ФОРД ФОКУС

2003

КН 33-41AM             

1 800,00

9

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА

ВОЛВО S40

1999

М 69-81 ВН             

1 550,00

10

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

ФОРД  ФОКУС

2004

PB 98-47 XH             

1 744,00

11

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

ФОРД ФОКУС

2004

РВ 3004 АК             

1 830,00

12

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

МЕРЦЕДЕС С180

2005

СА 88-92 СХ             

3 450,00

13

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

МЕРЦЕДЕС  E 200

2001

С 92-41 МХ             

3 300,00

14

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

ФОРД - ФОКУС

2004

H 04-00 AK             

1 200,00

15

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО

ФОРД ФОКУС

2000

Х 00-01 ВХ             

1400,00

16

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО

ФОРД ФОКУС

2004

Х 99-44 АС             

1 850,00

17

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

ФОРД - ФОКУС

2004

У 11-57 AA             

1 300,00

18

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЛЕНГРАД

СИТРОЕН КСАРА

2000

Х 38-00 ВА             

1 160,00

19

УБ "ЦИГОВ ЧАРК", ГР.БАТАК

АВТОБУС ИВЕКО ДЕЙЛИ

1991

РА 75-66 ВТ             

1 050,00

20

УБ "ЦИГОВ ЧАРК", ГР.БАТАК

УАЗ - 452

1989

РА 75-69 ВТ             

 490,00

 

II.УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

3.Изисквания към кандидатите

3.1.Условия за участие в търга

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.

Кандидати  за  участие  в  търга при подаване на офертата се явяват лично  - за физически лица, чрез законния представител – за юридически лица  или  чрез  пълномощник,  след представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът  е  чуждестранно  лице,  пълномощното  се  представя  и  с  превод  на български език.

3.2.Необходими документи за участие в търга

Кандидатът представя на комисията за провеждане на търга заявление за участие в търга (Приложение № 1), към което прилага следните документи:

    • Документ за внесен депозит за участие в търга:

Депозитът е в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена и се внася по банкова сметка на Прокуратура на Република България - Главен прокурор в Българска народна банка, IBAN: BG37 BNBG 9661 3300 1391 01, код BIC: BNBGBGSD;

    • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник, придружено с превод на български език – за кандидати – чуждестранни лица;
    • Информация за кандидата – Приложение № 2 от документацията.

4.Условия и организация за провеждане на търга

4.1.Условия на търга – време, място и документация

Търгът ще се проведе в 10.30 ч. на 28.08.2020 г. в сградата на Прокуратурата на Република България на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 5, стая 503.

Документацията за участие в търга се предоставя безплатно и е достъпна на интернет страницата на ПРБ www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията, без снимките на автомобилите, може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата,  Информационен център на ПРБ, стая 79, партер, след предварителна заявка на e-mail: [email protected].

4.2.Процедура по провеждане на търга          

а) Търгът се провежда, ако присъстват всички членове на комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.

Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 (един) час и, ако в това време не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като това обстоятелство се вписва в изготвения протокол от комисията.

В случай, че на повторния търг не се явят кандидат-купувачи, търгът се обявява за непроведен и се отлага за датата на трети - окончателен търг. Когато на повторно проведения търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

б) Председателят на комисията открива търга, като обявява пред присъстващите състава на комисията за провеждане на търга.

в) Преди започване на търга, комисията установява:

-      самоличността на кандидатите, участващи в търга или на техните представители и

-       проверява постъпилите документи на кандидатите.

г) Кандидат, който не е представил изискуемите документи, не се допуска до участие в търга.

Допуснатите кандидати се вписват в списък на участниците като им се предоставят последователни номера за участие в търга.

д) Търгът се провежда поотделно за всеки тръжен номер/позиция.

Председателят на комисията открива търга, като обявява пред присъстващите:

-       състава на комисията за провеждане на търга;

-    броя на кандидатите, които са се явили за участие в търга по дадения тръжен номер за съответната вещ /позиция/;

-       началната тръжна цена на вещта за продажба, която е с включен ДДС;

-       стъпката на наддаване. Стъпката за наддаване е от 1 до 10 % от обявената начална цена за всяка отделна вещ /позиция/.

е) Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на комисията на последователни суми над началната тръжна цена, разграничени със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и вдигат номера, под който са записани в списъка за участие. Обявената от участника сума го обвързва спрямо комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

Преди третото обявяване на последната оферта, председателят на комисията отправя предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал.

Председателят на комисията обявява участника, спечелил търга за всеки тръжен номер и предложената от него цена, след което търгът се закрива.

Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.

ж) Цената на покупката се внася от купувача в срок до 3 (три) работни дни от датата на обявяване на резултатите по банкова сметка на Прокуратура на Република България - Главен прокурор в Българска народна банка, IBAN: BG 46 BNBG 9661 3300 1391 01, код BIC: BNBGBGSD.

В случай, че спечелилият търга кандидат не плати цената в срок, депозитът му не се връща. Продавачът обявява служебно за спечелил търга кандидата, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до 3 (три) работни дни да извърши плащането. Ако поканеният участник в търга не внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

з) Депозитите се освобождават както следва:

-       на не спечелилите участници - в 7-дневен срок, от датата на приключване на търга;

-       на участника, предложил най-високата цена, спечелил търга и заплатил нейния размер - в срок до 3 (три) работни дни след заплащането й.

4.3.Сключване на договор за продажба и предаване на МПС

Договорът за продажба на автомобил се подписва след внасяне на предложената цена от спечелилия търга купувач.

Договорът за продажба на моторните превозни средства се подписва съгласно Приложение № 3 от тръжната документация.

Всички разходи по прехвърлянето на закупените вещи са за сметка на купувача.

Автомобилите се предават от материално-отговорно лице на продавача на купувача. За предаването на автомобилите се подписва приемо -предавателен протокол – Приложение № 4.

Купувачът е длъжен да вдигне закупените МПС от паркинга на продавача в срок до 5 (пет) дни от извършване на плащането. След този срок, купувачът дължи плащане на неустойка в размер на 1% за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на МПС, обект на продажба.

Процедурата е разработена при спазване на основните принципи и изисквания, залегнали в Закона за държавната собственост, Правилника за неговото приложение и Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост. За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на посочените нормативни актове.

 

 

Прикачени документи