31 Юли 2020 г.

Процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване за поставяне на 2 бр. вендинг машини в общите части на първия етаж от Административната сграда на Национална следствена служба, гр. София

Сподели