24 Февруари 2012 г.

Осъвременяване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС) по ОПАК

Сподели

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка по проект„Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” по Договор № КС-11-33-3 от 23.11.2011г. с УО на ОПАК.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Галя Христова: тел. 02/ 92 19 508.

Обявление

Решение