24 Февруари 2012 г.

Доизграждане на единната информационна система за противодействие на престъпността като национална интегрирана база данни

Сподели

Доизграждане на единната информационна система за противодействие на престъпността като национална интегрирана база данни по осем самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1- Доизграждане, поддържане и развитие на приложния софтуер на централната компонента (ядро) на ЕИСПП /Дейност № 2 от посочения по-горе проект/;

Обособена позиция № 2– Разработване и изграждане на конвертори, филтри и информационна система, като елемент на ведомствена комуникационна компонента за свързване на системата на МВР за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП./ Дейност №4 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 3 - Свързване на системата на Прокуратурата на Република България  – Унифицирана информационна система за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП, включително разработване и изграждане конвертори и филтри, като елемент на ведомствена комуникационна компонента./Дейност №5 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 4 - Подобряване на обслужването от страна на Прокуратурата на Република България чрез усъвършенстване на функционалностите на съществуващата Унифицирана Информационна Система. /Дейност №6 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 5 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа СУСД  / Система за управление на съдебните дела /, включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП./Дейност № 8 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 6 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа АСУД  /Автоматизирана система за управление на делата/ , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 10 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 7 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа ДИС  /Деловодна информационна система/ на Военно-апелативен съд София и военните съдилища в гр.София и Плевен , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 11 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 8 - Актуализиране на съществуващите и разработване на допълнителни справки (типови, тематични, статистически и абонаментни) и изходи от ядрото на ЕИСПП чрез развойна среда. /Дейност № 12 от посочения по-горе проект/

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Георги Бончев: тел. 02/ 92 19 295.

Обявление

Решение

Тръжна документация

Разяснения

Други документи