УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ “ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК НАБИРА 2 /две/ щатни бройки за длъжността “Сервитьор” в Учебна база „Цигов чарк“, звено „Обслужване на хотелска част и кухненски блок“
 • ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Сервитьор” – 2 щатни бройки в звено “Обслужване на хотелска част и кухненски блок” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак

  УЧЕБНА БАЗА „ЦИГОВ ЧАРК” -  ГРАД БАТАК

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

   за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Сервитьор” – 2 щатни бройки в  звено “Обслужване на хотелска част и кухненски блок” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак,  по публикувано обявление на 19.02.2019 г.

   

  На основание чл.100а, ал. 6  от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-05/04.03.2019 г. на ръководител учебен център,

   

  Обявява за одобрен за заемане на длъжността “Сервитьор” –  1 щатна бройка, в звено “Обслужване на хотелска част и кухненски блок” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак – Николина Василева Фиркова.УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

“ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК

 

         НАБИРА 2 /две/ щатни бройки за длъжността  “Сервитьор” в  Учебна база „Цигов чарк“, звено „Обслужване на хотелска част и кухненски блок“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

За „Сервитьор“ се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишавано по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

7. образование – средно/средно – специално или да притежава завършен курс за професионална квалификация „сервитьор – барман“;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит. 

 

Описание на длъжността:

1. Обслужва  ресторанта на учебна база - двете зали за хранене и терасата на ресторанта;

2. Носи материална и отчетническа отговорност. Материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество, отчетническа във връзка със стоково материалните ценности; Зарежда бюфета към ресторанта с необходимите количества и видове напитки;

3. Изготвя доклад и заявка за необходимите количества и видове напитки за бюфета към ресторанта, които предава за съгласуване и утвърждаване от ръководител учебен център, след което ги предава на шофьор, куриер той и снабдител за изпълнение на заявката;

4. Контролира качеството и срока на годност на доставените напитки и оформя съпровождащите ги документи по получаването и разходването им;

5.Заделя за брак стоките – напитки дошли в състояние на пълна или частична негодност за употреба и подготвя документи доказващи това обстоятелство;

6.Зарежда и поддържа витрините в ресторанта с необходимите количества и видове напитки;

7. Посреща, настанява и обслужва гостите на ресторанта, дава  подготвените меню заявки като следи за тяхното правилно попълване с оглед спазване на групите I-ва, II- ра, III-та и IV-та. Всяка заявка трябва да съдържа име на заявителя, брой на заявената храна и подпис на заявителя. Сервитьора приема и други поръчки от клиентите;

8. Предава попълнените меню заявки на младши специалист калкулант отчетник за по нататъшната им  обработка;

9. Поднася на поднос приборите и чашите и ги сервира на гостите на базата съобразно направената поръчка;

10. Поднася последователно ястията и напитките по реда на тяхната консумация, съгласно технологията на сервиране и при спазване на темперетурния режим на различните ястия;

11. Осигурява качество и бързина на обслужване, оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите;

12. Отсервира употребените прибори и посуда незабавно след тяхното освобождаване;

13. Води сметка за сервираните храни и напитки и я предоставя на клиентите;

14. Приема парични суми в брой, издава касови бележки за платени суми и задължително ги предоставя на клиентите;

15. След приключване на смяната приключва на касовия апарат отчета на заведението. Отчита оборота , съгласно правилата за документооборота на счетоводните документи в учебна база през първия работен ден до 10 часа ;

16. Информира за всички нередности младши специалист завеждащ обслужване кухненски блок;

17. Уведомява младши специалист завеждащ обслужване кухненски блок в случай на отсъствие от работа поради заболяване.

18. Не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна;

19. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара;

20. Подържа хигиена в поверения му район, почиства и измива залите за хранене ежедневно, почиства терасата на ресторанта;

21. Ежегодно се подлага на медицински прегледи, заверява личната си здравна книжка и спазва изискванията на Наредба №15/27.06.2006г.

22. Изпълнява и други конкретни задачи свързани с длъжността;

23. Замества и се замества от сервитьор в учебна база.

 

Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15–дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

 

Към заявлението се прилагат :

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава -   страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишаван от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверени препис от диплома за завършено образование;

4. заверен препис от свидетелство за завършен курс за професионална квалификация „сервитьор-барман“;

5. медицинско свидетелство за започване на работа;

6. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит/при наличие на такива/;

 7. други документи по преценка на кандидата.

    

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Декларация по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в процедурата по подбора. 

 

Място на подаване на документите:

Учебна база “Цигов чарк”, гр. Батак, с адрес: гр.Батак, Учебна база „Цигов чарк”.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

Допуснатите до събеседване  кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.