СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “Ръководител сектор – информационно и техническо обслужване“ в Специализирана прокуратура

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр. София, ул. „Черковна“ № 90
 
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “Ръководител сектор – информационно и техническо обслужване“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

I. Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1.е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.е навършило пълнолетие;

3.не е поставено под запрещение;

4.не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7.образование: висше-магистър

8.професионален опит: в областта на стопанските дейности, техническото обслужване и управление на имуществото

9. трудов стаж: 8 години.

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността;

2. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

II. Описание на длъжността:

1.осигуряване на куриерската работа;

2.контролира поддържането на хигиената в помещенията на Специализирана прокуратура;

3.осигуряване на автомобилен транспорт;

4.организиране на дейностите по поддръжка на помещения и техника;

5.извършва при необходимост и други задължения, възложени от административния ръководител, неговите заместници и съдебния администратор, свързани с изпълнение на длъжността;

III. Необходими документи за участие в конкурс:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ дата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.;

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. Медицинско свидетелство за работа;

5. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл.92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратурата на Специализирана прокуратура, находяща се в сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр.София, ул.“Черковна“  № 90, партер, гише № 08.

Заявлението и декларация посочена в раздел III, т.1 от настоящата обява се предоставят на гише № 08.

IV. Процедура/Конкурсна комисия:

1.Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснати и недопуснати кандидати.

-в списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

-в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

-списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на Специализирана прокуратура, ул.Черковна № 90 и на интернет страницата на СП https://www.prb.bg/bg/sp, www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатия кандидат е само един;

Допуснатите до конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

-познаване на нормативната уредба,регламентираща дейност;

-познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратурата на република България;

-професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат;

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на административния ръководител на Специализирана прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на СП и ПРБ - www.prb.bg/bg/sp и www.prb.bg и на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.