ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт” в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „Главен  експерт“

  в отдел 05 „Аналитичен“

  при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка,

  обявен със заповед № РД-08-887/03.04.2019 г. на главния прокурор

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 29.05.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-52/07.05.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка

  На събеседването не се явиха кандидатите Рени Цветанова Кирилова и Весела Христова Аврамова.

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване, съгласно обявените показатели

   Конкурсната комисия РЕШИ:

            КЛАСИРА кандидатите получили оценка най-малко 4,50 за длъжността „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, както следва:

  Ивелина Мирославова Евгениева –  I място

  Клавдия Карим Дали –  II място

  Петър Стоянов Грошлев – III място

   

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ 05„АНАЛИТИЧЕН” ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

  В ОТДЕЛ  05„АНАЛИТИЧЕН”

  ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-887/03.04.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-52/07.05.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/14.05.2019 г. реши:

                Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура следните кандидати:

   

  1.                Клавдия Карим Дали, вх. №1203/09.04.2019 г.;

  2.                Ивелина Мирославова Евгениева, вх. №1279/15.04.2019 г.

  3.                Петър Стоянов Грошлев, вх. №1402/30.04.2019 г.

  4.                Рени Цветанова Кирилова, вх. №1412/02.05.2019 г.

  5.                Весела Христова Аврамова, вх. №1455/08.05.2019 г.

   

            Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.05.2019 г., от 09.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт” в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше, образователно – квалификационна степен „Магистър“;

8. трудов стаж: не по-малко от 5 години.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet, умения за работа в мрежа.

Описание на длъжността:

         1. Организира и участва в дейността по събиране, обработване и анализиране на информация по тематични и общи показатели за дейността на Прокуратурата или за отделни нейни звена;

         2. Изготвя аналитични и статистически доклади, графики и съпоставки по показатели относно дейността на прокуратурите;

         3. Участва в изготвянето на отчетните доклади на Прокуратурата;

         4. Изготвя други възложени му анализи и справки;

         5. Изготвя аналитични и статистически справки чрез Унифицираната информационна система на ПРБ;

         6. Извършва проверки за достоверност на данните в УИС и ел. таблици на EXCEL;

         7. Съдейства с представяне на релевантна информация при подготовката и извършването на изследванията за състоянието, структурата и динамиката на престъпността;

         8.Подпомага дейността по съвместяване на съдържанието на информационната система на Прокуратурата с Националните информационни системи на РБ;

         9.  Съдейства за представянето на статистическа и аналитична информация за дейността на ПРБ по определени показатели, изисквана от други органи и организации;

         10. Участва в поддържането на електронния архив на Ведомствения информационен сайт на ПРБ;

         11. Съдейства за информационния обмен с другите органи на съдебната власт за съгласувано представяне на събитията по отношение цялостния процес на противодействие на престъпността;

         12. Осъществява връзките с Националния статистически институт и Министерство на правосъдието и съдейства при разработване и поддържане на: стандарти, класификатори, осигуряващи терминологична, обектива и номенклатурна съвместимост на ведомствените бази от данни; общи технологични процедури на информационен обмен между отделните ведомства; норми за контрол на съвместимостта и правила за ползване на системата; правила и средства за защита на информацията.

         II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за висше образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.