ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна

    ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
    

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“

  в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, обявен със Заповед
  № РД-08-943/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 09.07.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-71/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1.  КЛАСИРА кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, както следва:

   

  -         ФИЛИП НИКОЛАЕВ ФИЛЕВ – I място

  -         МИТКО ЖЕЛЕВ ВЕЛИКОВ – II място

  -         АЛЕКСАНДРА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА – III място

  -         ТОДОР ИВАНОВ ИЛИЕВ – IV място

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                             
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВАРНА, МЯСТО НА РАБОТА – АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД
  № РД-08-943/19.04.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

   

               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-71/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, с решение по Протокол № 1/13.06.2019 г.

   

  РЕШИ:

   

  1.  Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура
  гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-943/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ следните кандидати:

   

  –       Митко Желев Великов, рег. индекс А-316/17-1 от 20.05.2019 г.;

  –       Филип Николаев Филев, рег. индекс А-316/17-2 от 20.05.2019 г.;

  –       Тодор Иванов Илиев, рег. индекс А-316/17-3 от 04.06.2019 г.;

  –       Александра Добрева Ангелова, рег. индекс № А-316/17-4 от 05.06.2019 г.

   

  Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09.07.2019 г., от 13:30 ч., в сградата на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, ет. 3, кабинет № 318.  О  Б  Я  В  А

 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Варна, място на работа – Апелативен район Варна.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2. е навършило пълнолетие.

3. не е поставено под запрещение.

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана.

8. професионално направление: филология; право; физически науки; химически науки; биологически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание; архитектура, строителство и геодезия; металургия; химични технологии; общо инженерство; национална сигурност; военно дело.

9. трудов стаж: 5 години.

10. професионален опит: в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години.

Специфични изисквания:

1.  Да е вписан или да отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”.

2.  Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Допълнителни изисквания:

С предимство ще бъдат кандидатите, притежаващи професионална насоченост в областта на графическото и техническо изследване на документи.

II. Описание на длъжността:

1. Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.

2. Участва като вещо лице или специалист – технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства.

3.  Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.

4.  Изготвя експертизи и/или експертни справки в областта на криминалистиката в съответствие с квалификацията и специалната си подготовка.

5.  Явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения.

6.  Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.

7.  При необходимост, извършва проверка в съответните информационните фондове във връзка с изготвяне на експертизи (експертни справки) по конкретни досъдебни производства или действия по разследването, при спазване на определения от директора на Националната следствена служба ред.

8.  По разпореждане на директора на НСлС, административния ръководител на Окръжна прокуратура Варна, завеждащия следствен отдел при Окръжна прокуратура Варна и началник отдел „Криминалистика“ в НСлС, оказва експертна и/или методическа помощ на следователите от следствените отдели при окръжните прокуратури, съобразно определения от директора на НСлС ред за използване на мобилните центрове за разследване и при необходимост на следователите от други следствени отдели при окръжните прокуратури по конкретни разследвания.

9.  Съхранява и въвежда данни в следните дневници и регистри:

-       регистри за издадените справки от съответните информационни фондове;

-       регистър на изготвените експертизи/експертни справки;

-       регистър за посетените местопроизшествия и др.

10.  Поддържа и обезпечава мобилния център за разследване, разпределен на Окръжна прокуратура Варна.

11.  Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

12.  Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.

13.  Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.

14.  Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност.

2.  заверени преписи от документи за завършено висше образование.

3.  заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.

4.  копие от Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, за 2018 г., в който е включен кандидата, разпечатано от ДВ (ако кандидатът е включен в такъв).

5.  медицинско свидетелство за работа.

6.  автобиография.

7.  други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Окръжна прокуратура Варна с адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2, Съдебна палата, ет. 3, кабинет № 311А.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността.

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на посоченото общодостъпно място, както и на интернет страниците на ПРБ и ОП Варна - www.prb.bg и www.prb.bg/bg/opvarna.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа.

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        писмен тест и събеседване по въпроси от областта на криминалистиката;

·        релевантен опит, относим към изискванията за длъжността;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страниците на ПРБ и ОП Варна – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/opvarna и на общодостъпно място - информационно табло на Окръжна прокуратура Варна с адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2, Съдебна палата, ет. 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

        

Обявата е публикувана във в-к „Труд“ на 7 май 2019 г.