ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за „Младши специалист – снабдител/шофьор” в УЦ „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при АГП
 • О Б Я В Л Е Н И Е за резултатите от проведен конкурс за „Младши специалист – снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при АГП

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  за резултатите от проведен конкурс за длъжността

   „Младши специалист – снабдител/шофьор“

  в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“

  при Администрацията на Главния прокурор,

  обявен със заповед № РД-08-1707/27.12.2018 г. на главния прокурор

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 19.02.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед РД-09-08/30.01.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрация на главния прокурор  – 1 щатна бройка,

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  КЛАСИРА кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши специалист-снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

   

   1. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛЕВ – I място;

   2. КРАСИМИР СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ - II място;

   

  НЕ КЛАСИРА кандидата, получил оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Младши специалист-снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрация на главния прокурор, както следва:

           1. ЦЕЦКО МИЛЧОВ КРУМОВ

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                        

   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  за участие в конкурса за длъжността

  „Младши специалист – снабдител/шофьор“

  в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрация на главния прокурор,

  обявен със заповед № РД-08-1707/27.12.2018 г. на главния прокурор

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-08/30.01.2019 г. на Главния прокурор, с решение по Протокол № 1/04.02.2019 г.  

   

  РЕШИ:

   

  I. ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, сектор „Управление на почивните бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрация на главния прокурор, кандидатите:

   

  1. Цецко Милчов Крумов, вх. № 9/03.01.2019 г.;

  2. Николай Христов Велев, вх. № 96/16.01.2019 г.;

  3. Красимир Стефанов Кръстев, вх. № 169/22.01.2019 г.

   

  II. НЕДОПУСНАТИ кандидати няма.    

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.02.2019 г. от 09:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор  - пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор” в Учебен център „Трендафила“, природен парк Витоша, сектор „Управление на почивните бази“, дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивните бази“ при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: средно;

8. трудов стаж: не се изисква;

9. професионален опит: в областта на материално-отчетническата дейност, автомобилна/транспортна техника.

 

Специфични изисквания:

1. свидетелство за правоуправление на МПС, категория „С“;

 

II. Описание на длъжността:

1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, изправността на: двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, светлините, спирачките, окачването и изправността на контролните уреди;

2. По време на път следи за техническото състояние на автомобила; управлява само технически изправен автомобил;

3. При възникнала повреда на автомобила запознава ръководител сектор „УПБ“ и управителя на почивната база;

4. Спазва Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане;

5. Съобразява се с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя, интензивността на движението, както и с други обстоятелства, имащи значение за безопасността на извършваната дейност по превозване на служители и СМЦ;

6. Почиства и измива поверения му автомобил и го зарежда с гориво;

7. Описва в пътния лист за деня данните за извършените превози и изисква необходимите заверки; ежеседмично отчита заверените пътни листове на младши експерт - транспорт в сектор „Техническо обслужване“, дирекция „СФТО“;

8. Своевременно следи и осигурява преминаване на автомобила на годишен технически преглед, като уведомява ръководител сектор „Техническо обслужване”;

9. Ежемесечно отчита зареденото гориво в отдел „СДМ“, дирекция „БСДУПБ” и предава изготвения отчет за изразходваното гориво на ръководител сектор „Техническо обслужване”;

10. Прави писмена заявка до ръководител сектор „Техническо обслужване” за необходимите през следващият месец  масла и ремонти, съгласувано с ръководител сектор „УПБ“;

11. При възникване на ПТП незабавно уведомява ръководител сектор „УПБ“, управителя на почивната база и директора на дирекция „БСДУПБ”, след което изготвя докладна записка до ръководител сектор „Техническо обслужване” за ПТП;

12. Отговаря имуществено за виновно причинените щети на зачислената му техника и  правилната експлоатация на автомобила;

13. За дейността си по закупуване и доставяне на стоки и материали получава заявки от управителя на почивната база и материално отговорните лица, оформени по съответния ред;

14. Получава одобрените парични средства от дирекция „БСДУПБ“;

15. Закупува своевременно точното количество и вид материали;

16. Отговаря за доставката до материално отговорните лица в годен за употреба вид;

17. Изразходените парични средства се отчитат най-малко ежемесечно в дирекция „БСДУПБ“, съгласно вътрешните правила за счетоводната отчетност и контрол;

18. Организира и участва в товаренето и разтоварването на закупените материали.

 

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж /при наличие на такъв/, професионален опит;

4. свидетелство за правоуправление на МПС, категория „С“;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.