„Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България“
 • На 18.02.2019 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България

  На 18.02.2019 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България

  Съгласно решение на Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, на 18.02.2019 г. (понеделник) ще бъде проведено публично изслушване на кандидатите, допуснати до участие във втори етап на процедурата по подбора, както следва:

  1. Божидар Джамбазов – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

  2. Бойко Атанасов – следовател в Следствен отдел на Софийска градска прокуратура;

  3. Дария Христова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Пловдив;

  4. Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура;

  5.  Елка Ваклинова – прокурор в Софийска градска прокуратура;

  6. Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

  7. Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийска градска прокуратура;

  8. Теодора Георгиева – съдия в Административен съд София-град.

  Публичното изслушване ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет – гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12, като може да бъде проследено в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет.

  Изслушването ще включва представяне от страна на кандидатите на опита им в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, отговори на въпроси, поставени от членовете на Комисията, и преценка на владеенето на английски език.

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура

Във връзка с Решение № 936 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изменение на  Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г. за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България и писмо на Европейската комисия от 6 декември 2018 г., се обявява следната процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България:

Подборът на кандидатите ще бъде извършен от Комисията, създадена в изпълнение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г., и ще бъде съобразен с условията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939, на Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на актуализирания Работен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори от 18 декември 2018 г. (приложен към настоящото обявление – на английски език и в превод на български език).

Комисията ще извърши подбор на трима кандидати за европейски прокурор от Република България, като процедурата по подбора ще се състои от два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване от Комисията на допуснатите кандидати. Предложените от Комисията кандидатури ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. Въз основа на представените от българското правителство три кандидатури, Комитетът по подбора по чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939, след като проведе присъствено изслушване на тримата кандидати, ще изготви становище относно тяхната квалификация и ще извърши класиране, като укаже реда на предпочитание. Европейският прокурор от България ще бъде избран и назначен от Съвета на Европейския съюз, като изборът не е обвързан от реда на предпочитание, указан от Комитета по подбора.

Съгласно посочения актуализиран Работен документ на Европейската комисия, европейските прокурори ще бъдат назначени като срочно наети служители на Европейската прокуратура съгласно чл. 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), на степен AD13.

Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

В съответствие с чл.12 от Регламент (ЕС) 2017/1939, европейският прокурор има следните задължения и отговорности:

-          наблюдава от името на постоянната камара и в съответствие с всички указания, дадени от нея съгласно член 10, параграфи 3, 4 и 5,  разследванията и действията по наказателно преследване, за които отговарят европейските делегирани прокурори, работещи по делото в своята държава членка на произход. 

-          представя обобщена информация  за наблюдаваните дела  и, ако  е необходимо, предложения за решения, които трябва да се вземат от компетентната постоянна  камара въз основа на проекторешенията, изготвени от европейските делегирани прокурори.

-          може/трябва да замества други европейски прокурори в съответствие с член 12, параграф 1, точка 2 и параграф 2, както и вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура; 

-          може, в конкретен случай и в съответствие с приложимото национално право  и с указанията, дадени от компетентната постоянна камара, да дава указания на работещия по делото европейски делегиран прокурор всеки път, когато това е необходимо за ефективното провеждане на разследването или наказателното преследване, или в интерес на правосъдието, или за да осигури съгласуваното функциониране на Европейската прокуратура; 

-          контролира, когато националното право на дадена държава членка предвижда вътрешен контрол на определени актове в рамките на структурата на дадена национална прокуратура, актовете на европейския делегиран прокурор, в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура, без да се засягат правомощията за  наблюдение и надзор на постоянната камара;

-          действа като лице за връзка и информационен канал между постоянните камари и европейските делегирани прокурори в държавата членка по произход;

-          наблюдава изпълнението на задачите на Европейската прокуратура в държавата членка в тясно сътрудничество с европейските делегирани прокурори;

-          гарантира, в съответствие с Регламента и вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура, че всяка относима информация се предоставя от централната служба на европейските делегирани прокурори и обратно;

При изпълнението на техните задължения, европейският  прокурор ще изпълнява различни функции, включително: оперативни функции, като по изключение лично поеме провеждането на разследване в съответствие с член 28, параграф 4; надзорни функции, като извърши наблюдение  над разследванията и повдигането и поддържането на обвинението, в държавата членка или по изключение в съответствие с член 12, параграф 2, от името на постоянните камари, както и в качеството на член на постоянната камара, които наблюдава и ръководи възложените разследванията и наказателните преследвания, както и осигурява координацията на разследванията и повдигането и поддържането на обвинението при трансгранични дела; стратегически функции, като член на колегиума, където от него/нея ще се изисква да  допринася за приемането на актове с общо приложение (като например вътрешния процедурен правилник), стратегически насоки (например насоки относно упражняването на правото на изземване на делото, предвидено в член 27, параграф 8) или решения по общи въпроси, произтичащи от отделни случаи (член 9).

 С оглед посочените задължения, отговорности и функции, Работният документ на Европейската комисия уточнява, че кандидатите следва да притежават следните умения и способности:

·         богат опит като прокурор, практически опит в разследването и наказателното преследване на тежки  финансови престъпления и случаи на корупция, както и в международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Опитът с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС е предимство.

·         опит в управлението или координирането на работата на други прокурори,  предвид надзорната роля, която европейският прокурор ще трябва да изпълнява спрямо европейските делегирани прокурори от държавата членка, включително ролята по  осъществяване на връзка между тях и постоянните камари;

·         опит в провеждането  на трансгранични разследвания;

·         способност за работа в сложна мултикултурна среда, включително работа с чужди правни системи;

·         отлично познаване на институционалната и правна рамка на Европейския съюз;

·         демонстрирано разбиране и  ангажираност по отношение на независимостта и  гарантирането на основните права, необходими при осъществяването на функцията на Европейската прокуратура по разследване и наказателно преследване;

·         високи етични стандарти и почтеност;

·         отлични умения за междуличностна комуникация, за вземане на решения, за общуване и водене на преговори, способност за изграждане на основани на доверие работни отношения с всички заинтересовани страни и др.

 

Въз основа на посочените по-горе умения, способности, задължения и  отговорности, както и във връзка с критериите за допустимост, определени в актуализирания Работен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори от 18 декември 2018 г,. Комисията по подбора определи следните критерии за допустимост на кандидатите за европейски прокурор от Република България:

•          да са действащи съдии, прокурори или следователи;

•          да не са в конфликт на интереси и в условия на несъвместимост;

•          да имат минимум 12 години юридически стаж;

•          възрастта на кандидатите към 1 юли 2019 г. да е не повече от 57 години;

•          да владеят английски език (владеенето на френски и/или немски като втори работен език ще се смята за преимущество).

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

1. молба-свободен текст, за участие в подбора, адресирана до Комисията по подбора на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България;

2. автобиография във формат на ЕС;

3. актуална кадрова справка; и

4. документ, удостоверяващ съответното владеене на чуждия  език.

Подадените в рамките на предходната процедура документи могат да бъдат ползвани при кандидатстване в настоящата процедура.

Кандидатите трябва да подадат молбата си за участие в подбора лично, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка при зачитане на пощенското клеймо на датата на получаване, заедно с посочените по-горе документи в срок до 17:00 ч. на 1 февруари 2019 г. в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул.“Славянска“ №1.