Становища до КС

Становище на Главния прокурор по конституционно дело № 15 от 2018 г.

Становище на Главния прокурор по конституционно дело № 15 от 2018 г.

Становище на Главния прокурор по тълкувателно дело № 1/ 2018 г. на Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд 

Становище на Главния прокурор по тълкувателно дело № 1 от 2018 г.

Становище на Главния прокурор по конституционно дело № 12 от 2018 г.

Становище по конституционно дело № 12 от 2018 г.

Становище на Главния прокурор по конституционно дело № 9 от 2018 г.

Становище по конституционно дело № 9 от 2018 г.

Становище на Главния прокурор по конституционно дело № 1 от 2018 г.

 Становище на Главния прокурор по конституционно дело № 1 от 2018 г.

Становище на Главния прокурор по к.д. № 2/2018 г. до Конституционния съд

становище на Главния прокурор по к.д. № 2/2018 г.

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 12/2017г.

Становище по КД N12/2017г.

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 10/2017 г.

Становище на ГП по к.д. № 10/2017 г.

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 11/2016 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 242а от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19/2014 г., посл. изм и доп., ДВ, бр. 57/2016 г.)

Становище на ГП по к.д. № 11/2016 / 211.1 KB   Определение № 6 по к.д. №11/2015 / 140.5 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 10/2016 г., образувано по искане на 48 народни представители от 43-ото НС за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 15.07.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, както и на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор

Становище на ГП по к.д. №10/2016 / 143.5 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 7/2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Становище на ГП по к.д. №7/2016 / 405.2 KB   Решение № 11 по к.д.№ 7/2016 г. / 179.7 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 3/2016 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл.78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл.161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Становище на ГП по к.д. №3/2016 / 351.8 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 2/2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд, втора колегия за установяване на противоконституционност и несъответствие с общопризнати норми на международното право и с международни договори, по които България е страна, на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител

Становище на ГП по к.д. №2/2016 / 2.2 MB   Решение ГП по к.д. №2/2016 / 145.5 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 13/2014 г., образувано по искане на Тричленен състав на Върховния административен съд, шесто отделение за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. второ от Закона за съдебната власт в частта "осъществява управление на дейността й"

Становище на ГП по к.д. №13/2014 / 151.2 KB   Решение № 3 по к.д. № 13_2014.pdf / 203.6 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 10/2014 г., образувано по искане на Oмбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни“ и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството

Становище на ГП по к.д. №10/2014 / 299.5 KB   Решение № 12 по к.д. № 10_2014.pdf / 165.0 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 8/2014 г., образувано по искане на Oмбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 250а – чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения

Становище на ГП по к.д. №8/2014 / 282.5 KB   Решение № 2 по к.д. № 8_2014.pdf / 328.0 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 3/2014 г., образувано по искане на ВКС за тълкуване на чл. 8, чл. 84, ал. 1, чл. 86, чл. 114, чл. 115, чл. 117, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България

Становище на ГП по к.д. №3/2014 / 147.4 KB   Решение № 9 по к.д. № 3_2014.pdf / 185.8 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 2/2014 г., образувано по искане на Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд за обяване на на противоконституционност на чл. 43А, т. 2 от НК и за несъответствие на същата разпоредба с международните договори, по които България е страна

Становище на ГП по к.д. №2/2014 / 145.3 KB   Решение № 5 по к.д. № 2_2014.pdf / 167.3 KB

Становище на Главния прокурор на Република България по к.д. № 13/2013 г., образувано по искане на Група народни представители от ПП ГЕРБ за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание, проведени на 12 май 2013 година

Становище на ГП по к.д. №13/2013 / 3.3 MB   Решение № 5 по к.д. № 13_2013.pdf / 220.3 KB