Искания до КС

Искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на §25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на §25 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗЗЛЗВНП

 

Искане от главния прокурор на Р България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България

Искане от главния прокурор на Р България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България

 

Искане от Главния прокурор на РБългария за обявяване на противоконституционни разпоредбите на чл. 5 ал. 1 т. 6, чл. 28, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционни на разпоредбите на чл. 5 ал.1 т.6, чл. 27, чл.28 и чл.29 от Закона за частната охранителна дейност /обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2018/

Искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България

Искането на ГП за тълкуване на чл. 129, ал. 6 КРБ / 134.2 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи /обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г./

Искане на ГП по чл. 84 ал. 6 и ал. 8 от ЗМВР / 638.4 KB   Решение № 4 по к.д. № 16/2016 / 157.5 KB

Искане от Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16 от Конституцията

Искане на ГП до КС чл. 84 т. 16 от К. / 3.1 MB   Решение № 6 по к.д. № 15/2016 / 208.5 KB

Искане от Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията

Искане на ГП до КС чл. 126 ал. 1 от К. / 1.6 MB   Решение № 2 по к.д. № 13/2016 / 152.5 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс /обн. ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г./

Искане от ГП на РБ до КС - ЗИД НК от 2015 г. / 291.5 KB   Решение № 12 по к.д. № 13/2015 / 341.8 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи /обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г./ с международните договори, по които България е страна

Искане от ГП на РБ до КС - ЗМВР от 2015 г. / 188.4 KB   Определение от 25.10.2016 г. по к.д.№ 11/2015 г. / 147.0 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за адвокатурата /обн., ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 07.12.2012 г./

Искане от ГП на РБ до КС - ЗА от 2015 г. / 355.5 KB   Решение № 4 по к.д. № 10/2015-1 / 234.6 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. /обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13.02.2015 г. и ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г./

Искане от ГП на РБ до КС - ЗДРБ от 2015 г. / 187.8 KB   Решение № 4 по к.д. № 3/2015 / 109.9 KB