СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “Главен счетоводител“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

  СЪОБЩЕНИЕ
   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

  ПРИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

   

  Във връзка с решение на Народното събрание относно обявено  извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. и разрастващата се пандемия от  COVID-19, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр. София, ул. „Черковна“ № 90
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “Главен счетоводител“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

I. Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.е навършило пълнолетие;

3.не е поставено под запрещение;

4.не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7.образование: съгласно чл.18, т.1, б. „а“ и „б“, т.2 от ЗСч

8.професионален опит: съгласно чл.18, т.1, б. „а“ и „б“, т.2 от ЗСч

9.трудов стаж: съгласно чл.18, т.1, б. „а“ и „б“, т.2 от ЗСч

10.притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1.да познава и прилага нормативните документи, свързани с изпълнение на длъжността – Закон за счетоводството, Кодекс за социално осигуряване, Закон за данъците върху доходите за физически лица, Кодекс на труда, Закон за съдебната власт, Закон за устройството на държавния бюджет, Закон за обществените поръчки, Закон за публичните финанси, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и подзаконовите и вътрешните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността;

2. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

3. умение за работа с Web BP Konto;

II. Описание на длъжността:

1. Осъществява финансово-счетоводното обслужване на СП в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

2. Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на СП, разработва проект за годишния бюджет на прокуратурата, съобразен с указанията и методиката утвърдени от Дирекция „Финансово-стопански дейности” при Прокуратура на Република България.

3. Изготвя ежемесечни, годишни оборотни ведомости и отчети.

4. Изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на СП.

5. Изготвя годишния финансов отчет.

6. Организира, координира и осъществява методическото ръководство и контрол в работата и дейността на служителите от звено “Финансово и стопанска дейност” в СП.

7. Разпределя и възлага задачи на служителите в отдела, като носи отговорност пред административния ръководител за резултатите от дейността на отдела.

8. Осъществява методическа помощ на служителите в отдела за своевременното осчетоводяване и изпълнение на задълженията им.

9. Води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на СП.

10. Извършва плащания във връзка с разходите за необходимата издръжка и възнагражденията на магистратите и съдебните служители.

11. Осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкциите.

12. Осъществява материално – техническото снабдяване на СП с инвентар, организационна техника, консумативни материали обзавеждане, извън случаите на централно снабдяване.

13. Подписва трудовите книжки на служителите от СП при прекратяване на трудовото правоотношение.

14. Участва в атестирането на съдебни служители.

15. Предлага стимулиращи и санкциониращи мерки спрямо подчинените й служители.

16. Съгласува проекти на заповеди, свързани с дейността в звеното за което отговаря.

III. Необходими документи за участие в конкурс:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ дата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.  Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.;

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4.  Медицинско свидетелство за работа;

5. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6.   Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл.92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратурата на Специализирана прокуратура, находяща се в сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр.София, ул.“Черковна“  № 90, партер, гише 08.

Заявлението и декларация посочена в раздел III, т.1 от настоящата обява се предоставят на гише № 08.

IV. Процедура/Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснати и недопуснати кандидати.

-в списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

-в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

-списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на Специализирана прокуратура, ул.Черковна № 90 и на официалните интернет страници  на ПРБ и СП – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/sp/.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатия кандидат е само един;

Допуснатите до конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

-познаване на нормативната уредба,регламентираща дейност;

-познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратурата на република България;

-професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат;

 Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на административния ръководител на Специализирана прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, съобщава на участниците резултата от проведения конкурс, на официалните интернет страници  на ПРБ и СП – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/sp/ и на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.