ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Призовкар“ в служба „Регистратура и деловодство“ на Националната следствена служба.

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Призовкар“ в служба „Регистратура и деловодство“ на Националната следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

 

Описание на длъжностите:

1. Получава призовки от деловодството и ги регистрира по съответния ред.

2. Установява адреси по карта и/или чрез компютърни системи.

3. При необходимост иска допълнителни сведения за призоваваното лице и роднинските му връзки от негови съседи или от водещия разследването следовател.

4. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките.

5. При връчването на призовките:

- отбелязва върху призовките датата на връчване, трите имена и качеството на лицето, което е получило/отказало да получи призовката; когато това лице е различно от адресата, вписва следните данни: родствена връзка с адресата/съсед на адресата, възраст, грамотност; когато адресатът е едноличен търговец, търговско дружество или друго юридическо лице, отбелязва и длъжността на лицето, което е получило/отказало да получи призовката; при отказ за получаване, вписва трите имена и адреса на поне един свидетел; причини за невръчване.

- връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването.

6. Предава в деловодството вторите екземпляри на връчените призовки и книжа срещу подпис на съдебен деловодител или завеждащ служба.

7. Невръчените призовки, както и връчените след повече от три дни от получаването им от призовкаря, призовки и книжа се връщат в деловодството, като върху тях се отбелязват причините за това.

8. При връчването на призовките се легитимира със служебна карта.

9. Попълва своевременно дневник на получените и върнати втори екземпляри на призовки/невръчени призовки.

10. Уведомява завеждащия служба „Регистратура и деловодство“ за възникнали проблеми по повод изпълнение на служебната му дейност.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такъв/;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Националната следствена служба,  намираща се в Административната сграда на НСлС, кабинет № 108 с
адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място - таблото на входа на Административната сграда на Националната следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.