ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Стажант - одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАЖАНТ– ОДИТОР” В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СТАЖАНТ– ОДИТОР”

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1296/03.09.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 29.10.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-123/07.10.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Стажант –  одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка.  

  На събеседването не се яви кандидатът Даниел Ценков Цочев.

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидата получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Стажант - одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Администрацията на главния прокурор -  1 щатна бройка както следва:

       Йозефина Петрова Бешкова – I място

   

  2. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Стажант - одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Администрацията на главния прокурор - 1 щатна бройка както следва:

   

  1.     Кирил Първанов Кирилов

  2.     Венцислава Цветанова Александрова

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАЖАНТ - ОДИТОР” В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СТАЖАНТ - ОДИТОР”

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1296/03.09.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-123/07.10.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/10.10.2019 г. реши:

   

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Стажант - одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка следните кандидати:

   

  1.     Йозефина Петрова Бешкова, вх. № 2921/19.09.2019 г.;

  2.     Кирил Първанов Кирилов, вх. № 2948/24.09.2019 г.;

  3.     Венцислава Цветанова Александрова, вх. № 3025/01.10.2019 г.

  4.     Даниел Ценков Цочев, вх. № 3120/09.10.2019 г.

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.10.2019 г., от 09:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Стажант - одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Подпомага дейността по изготвянето на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

2. Участва в изготвянето на периодични доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит.

3. Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

4. Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от Главния прокурор и ръководителите на звената в ПРБ.

5. Участва в изготвянето на одитна програма и одитен  план за всеки одитен ангажимент.

6. Изготвя работни документи в съответствие с утвърдената методология и вътрешните правила.

7. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато професионално развитие.

8. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от РВО  и ръководителя на одитен екип, в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

9. Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон.

10. Познава нормативната уредба и политиката на ръководството на ПРБ за защита на личните данни и опасностите за личните данни обработвани от администратора.

11. Не разгласява лични данни, до които е получил достъп при и по повод изпълнението на  задълженията си, ако това не е предвидено изрично в закон.

13. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такъв/;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.