ПРБ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за „Камериер“ в Учебна база „Боровец“

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Камериер“ в Учебна база  „Боровец“, к.к. Боровец, сектор „Управление на почивни бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Камериер” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – средно;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността:

1. Грижи се за почистването и подреждането на стаите, баните и санитарните помещения, съгласно установените нормативи – сменя спалното бельо, пердета, хавлии и посуда, редовно проветрява помещенията, почиства праха и други, с цел хигиенизирането на обекта; при подготовката на стаите за ползване спазва технологичния ред;

2. Грижи се за имуществото на гостите;

3. Поддържа хигиена в помещенията, в определено време, спазвайки необходимата тишина;

4. Следи за изправността на електрическата система и електрическите  уреди поставени в стаите;

5. Следи за изправността на работата на водопроводните, канализационните и санитарните съоръжения;

6. Извършва някои допълнителни услуги по заявка на гостите /доставка на допълнителни кърпи, пране и др./;

7. Спазва правилата за противопожарна безопасност;

8. Не допуска лични контакти с гостите на хотела;

9. Предава на управителя на базата забравените вещи на гостите, намерени в стаите им;

10. Получава от управителя на базата необходимото спално бельо, консумативи и други материали, необходими за работата му;

11. Проверява състоянието на стаите при напускане на клиента и при нередности информира управителя на базата;

12. При нарушаване на Правилника за вътрешния ред, уведомява управителя на базата и предупреждава посетителите за извършените от тях нарушения;

13. Извършва редовно и качествено почистване на коридорите, фоайетата, стаите, баните, тоалетните, фасадите и околосградните пространства;

14. Почиства и полива цветя и растения, като сортира и пренася отпадъците на определените места;

15. Зарежда с необходимите тоалетно-битови принадлежности работните и сервизните помещения;

16. Използва правилно и целесъобразно техническите средства и инвентар, необходими за работата.

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа; 

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

6. други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg