ПРБ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Сервитьор – работник кухня“ в Учебна база „Боровец“

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Сервитьор – работник кухня“ в Учебна база  „Боровец“, к.к. Боровец, сектор „Управление на почивни бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Сервитьор – работник кухня” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – средно;

8. притежава професионална квалификация за „Сервитьор”

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

 Описание на длъжността:

1. Обслужва клиентите на ресторанта в учебната база;

2. Оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите;

3. Осигурява качеството и бързината на обслужване;

 4. Сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност;

5. Оформя съответните касови документи за извършените услуги;

6. Доставя продукти от склада в кухненското помещение;

7. Извършва първична обработка на продуктите, като измива, почиства и нарязва ръчно или машинно продуктите;

8. Събира и изнася отпадъците и амбалажа;

9. Пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за по-нататъшна обработка;

10. Измива използваната кухненска посуда в миялното отделение;

11. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията съгласно изискванията на РИОКОЗ.;

12. Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция, съгласно технологичните и санитарни изисквания;

13. Поддържа в добро състояние и отговаря за правилната експлоатация на уредите за приготвяне на храна и напитки в кухнята;

14. Осигурява качество и бързина на обслужване.

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа; 

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

6. заверен препис от документ удостоверяващ  професионална квалификация за „Сервитьор”;

7. други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg