ПРБ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Помощник - готвач“ в Учебна база „Боровец“

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Помощник - готвач“ в Учебна база  „Боровец“, к.к. Боровец, сектор „Управление на почивни бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Помощник - готвач” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – средно;

8. притежава професионална квалификация за „Готвач”;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността:

1. Участва в производството на готварска продукция под ръководството на главния готвач.

2. Взема участие в приготвянето на продукцията за консумация, като съблюдава количествените и качествените показатели на готварската продукция и следи за влагането на всички продукти, съгласно утвърдените калкулации.

3. Извършва първичната обработка на продуктите, предназначени за производството на отделните ястия – измива, почиства и нарязва зеленчуците, кореноплодните, рибата и месото.

4. Участва в изготвянето на ежедневното и седмичното меню.

5. Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания.

6. Измива, подсушава и подрежда използваните прибори на определените места и почиства и подрежда работното помещение.

7. Грижи се за доброто състояние и правилната експлоатация на уредите за приготвяне на храна в кухнята.

8. Събира и изнася отпадъците и амбалажа от кухнята.

9. Извършва хигиенни операции по поддържане на работното място съгласно изискванията на РИОКОЗ.

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа; 

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

6. заверен препис от документ удостоверяващ  професионална квалификация за „Готвач”;

7. други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg