ПРБ НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Шофьор - снабдител“ в Учебна база „Боровец“

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Шофьор - снабдител“ в Учебна база  „Боровец“, к.к. Боровец, сектор „Управление на почивни бази“ на дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Шофьор - снабдител” се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – средно;

8. трудов стаж: 3 години

9. професионален опит: 3 година;

10. притежава свидетелство за правоуправление на МПС, кат. „С“.  

11. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Описание на длъжността:

1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, изправността на: двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, светлините, спирачките, окачването и изправността на контролните уреди;

2. По време на път следи за техническото състояние на автомобила; управлява само технически изправен автомобил;

3. При възникнала повреда на автомобила запознава ръководител сектор „УПБ“ и управителя на почивната база;

4. Спазва Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане;

5. Съобразява се с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя, интензивността на движението, както и с други обстоятелства, имащи значение за безопасността на извършваната дейност по превозване на служители и СМЦ;

6. Почиства и измива поверения му автомобил и го зарежда с гориво;

7. Описва в пътния лист за деня данните за извършените превози и изисква необходимите заверки; ежеседмично отчита заверените пътни листове на младши експерт - транспорт в сектор „Техническо обслужване“;

8. Своевременно следи и осигурява преминаване на автомобила на годишен технически преглед, като уведомява ръководител сектор „Техническо обслужване”;

9. Ежемесечно отчита зареденото гориво в отдел „СДМ“, дирекция „БСДУПБ” и предава изготвения отчет за изразходваното гориво на ръководител сектор „Техническо обслужване”;

10. Прави писмена заявка до ръководител сектор „Техническо обслужване” за необходимите през следващият месец  масла и ремонти, съгласувано с ръководител сектор „УПБ“;

11. При възникване на ПТП незабавно уведомява ръководител сектор „УПБ“, управителя на почивната база и директора на дирекция „БСДУПБ”, след което изготвя докладна записка до ръководител сектор „Техническо обслужване” за ПТП;

12. Отговаря имуществено за виновно причинените щети на зачислената му техника и  правилната експлоатация на автомобила;

13. За дейността си по закупуване и доставяне на стоки и материали получава заявки от управителя на почивната база и материално отговорните лица, оформени по съответния ред;

14. Получава одобрените парични средства от дирекция „БСДУПБ“;

15. Закупува своевременно точното количество и вид материали;

16. Отговаря за доставката до материално отговорните лица в годен за употреба вид;

17. Изразходените парични средства се отчитат най-малко ежемесечно в дирекция „БСДУПБ“, съгласно вътрешните правила за счетоводната отчетност и контрол;

18. Организира и участва в товаренето и разтоварването на закупените материали.

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа; 

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

6. копие от свидетелство за правоуправление на МПС, удостоверяващо притежанието на кат. „С“;

7. други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в процедурата по подбора.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg