24 Февруари 2017 г.

„Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“

Сподели

Проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО[1] на гражданите и институциите“ се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. Бюджетът на проекта е 2 499 469.50 лв., а продължителността му е 24 месеца.

 

[1] Комплексно административно обслужване

                                      

„Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“

Проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО[1] на гражданите и институциите“ се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. Бюджетът на проекта е 2 499 469.50 лв., а продължителността му е 24 месеца.

Целта на проекта е да усъвършенства функционирането на Прокуратурата на Република България /ПРБ/ посредством прилагане на е-правосъдие, както и оптимизиране на дейностите по предоставяне на висококачествени, икономически ефективни и леснодостъпни електронни услуги, ориентирани към гражданите и бизнеса, чрез използване на електронни документи. Осигуряване на надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание и публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП[2] информация.

Специфичните цели на проекта са:

1.         Разработване и предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса;

2.         Повишаване сигурността при достъпа и съхранението на данните в информационните масиви, както и осигуряване на облекчен достъп на гражданите и бизнеса до електронни услуги. Обезпечена оперативна съвместимост и информационна сигурност

3.         Интеграция и централизация на информационните процеси в ПРБ, чрез предоставен публичен достъп до информация, съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП. Предоставяне на отворени данни, разработка и внедряване на отворен интерфейс и практически механизми за интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg;

4.         Създаване на възможност на гражданите и бизнеса, за сезиране на съдебните органи с всички възможни законоустановени действия (жалби, искови молби и др.) по електронен път.

С изпълнението на проекта ще се предоставят икономически ефективни и леснодостъпни електронни услуги, ориентирани към гражданите и бизнеса чрез използване на електронни документи и широк обществен електронен достъп до информация.

В рамките на проекта се предвижда предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на ЕИСПП, във връзка с инициативата за публикуване на отворени данни Open Data[3]. В тази връзка, след проучване и анализ ще се изготви предложение за промяна на нормативните документи, касаещи функционирането и експлоатацията на ЕИСПП.

Ще се извърши редизайн на деловодно-инофрмационната система на ПРБ (УИС-2)  с цел осигуряване на възможност за преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции и предоставяне на електронни услуги и информация за граждани вкл. обучение на магистрати и служители за работа с електронни документи.

С реализирането на проекта ще се постигане една от основните цели на Стратегията за въвеждане на електронното управление и електронното правосъдие в сектор "Правосъдие" -  повишаване на ефективността в сектора, чрез използване на електронни документи не само от органите в сектора, но и при взаимодействието им с други административни органи, организации, граждани и бизнеса.

Като резултат от проекта се очаква:

- Въвеждане в експлоатация и развитие на регламенти за регистриране и отчитане на данни по наказателния процес;

- Създаване на експлоатационни екипи във всяко ведомство, ангажирани с обмена на информация между ведомствени автоматизирани информационни системи (ВАИС) и ЕИСПП.

- Стандартизиране и детайлизиране за информацията за събитията по наказателния процес, възникнали на даден етап във всички ведомства, ангажирани с наказателното производство;

- Повишаване качеството на статистическите данни за разследваната и осъдената престъпност в Република България, както и за изтърпяване на наказанията;

- Представяне на информация за всички наказателни производства с цел вземане на управленски решения.

- Създадената техническа и технологична възможност за взаимодействие на системите в ЕИСПП, Междуведомствения съвет за ЕИСПП, съвместно с администрациите на ведомствата и институциите от целевите групи ще създадат и необходимата организация за реален обмен на информация, чрез административни инструменти. Всички ведомства от целевите групи притежават технически инструменти, както и технологическа възможност чрез нов и/или усъвършенстван софтуер, да изпълняват задълженията, произтичащи от ЗСВ.

Настоящият проект надгражда постигнатите резултати, като след изпълнението му ще се осигури публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП информация чрез предоставяне на данни в отворен, машинно-четим формат, заедно със съответните метаданни и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg. Ще бъде осигурен достъп чрез предоставяне на електронни услуги от ядрото на ЕИСПП към ведомствени информационни системи, създадени, поддържани, използвани и развивани като част от ЕИСПП или обменящи информация с нея. Ще бъдат вписани информационни обекти от стандартите на ЕИСПП в регистрите, съгласно изискванията на Закона за електронно управление. Ще се повиши на ефективността на прокуратурата чрез използване на електронни документи при работата им с граждани, организации или други държавни органи, респ. ще се подобри качеството на административно обслужване чрез въвеждане на електронни услуги.

Основни целеви групи по този проект са:

- магистрати и служители от ПРБ

- външни институции, потребители на УИС и/или осъществяващи електронен обмен с ПРБ

- граждани, използващи електронни услуги и/или отворени данни

- Висш съдебен съвет, съдилища, прокуратури, съдебни служители

- Органите на съдебна власт

- магистрати и съдебни служители - чл. 377 - чл. 385 от ЗСВ;

- Централни администрации - ДАНС, НСИ и органите на изпълнителна власт, имащи законови задължения по ЕИСПП - чл. 377 - чл. 385 от ЗСВ - МВР, МП, МО, МФ, МРРБ и БИС;

- Лица, имащи право на достъп, съобразно нормативните правила - 384 от ЗСВ.

 

 

[1] Комплексно административно обслужване

[2] Единна информационна система за противодействие на престъпността

[3] В.ж. opendata.government.bg

 

 

Встъпителна пресконференция по проект: „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“

 

На 27.02.2017г. в Конферентната зала на Съдебната палата  се проведе встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“, който се осъществява по договор BG05SFOP001-3.001-0003-C01/17.01.2017 г., по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

В приветствието си към участниците Евгени Диков, заместник на главния прокурор и директор на НСлС подчерта, че този проект е изключително важен за съдебната власт, чрез който ще се подсигури възможността за поетапно преминаване към електронен документооборот в Прокуратурата на Република чрез надграждане на деловодно-информационната система на ПРБ – Унифицирана информационна система вкл. провеждане на обучения на магистрати и служители за безхартиен работен процес. Това ще допринесе за предоставянето на повече и по-качествени електронни услуги за граждани, фирми и държавни институции.

Ръководителят на проекта г-н Петко Петков, следовател в НСлС представи проектния екип, общата и специфични цели на проекта, дейностите и очакваните резултати. Успешното реализиране на проекта ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, ще се подобрят процесите на обмен на информация, ще се повиши степента на прозрачност в дейността на органите на съдебната власт, ще се създадат единни стандарти за обмен на информация и ще се повиши общественото доверие в съдебната власт.

Гости на пресконференцията бяха Елка Атанасова, член на ВСС и  експерти от ОПДУ.

5 Февруари 2018 г.

projects.updated

Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data

На 01-02 февруари 2018 г. се проведе работна среща за напредъка по дейност 2.2. – „Предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data“ , на проект BG05SFOP001-3.001-0003-C01 "Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за Комплексно административно обслужване /КАО/ на гражданите и институциите", който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

В срещата участваха екипите за управление на проекта, членове на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП /МвС/ и  междуведомствена експертна комисия /МЕК/, и експерти от апелативните съдилища.

Бяха обсъдени организационни, междуведомствени, технологични и технически мерки във връзка с предложението за промяна в нормативната уредба, регламентираща дейността на Единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ при публикуване на статистическа информация по инициативата OpenData.

В рамките на работната среща по дейност 2.2. се проведе и заседание на МвС и МЕК, на него бяха обсъдени предложения за допълнения на нормативни актове – Закона за съдебната власт и наредбата за ЕИСПП.

Една от целите на проекта е да се осигури публичен достъп до статистическа информация за борбата с престъпността от ядрото на ЕИСПП в отворен, машинно-четим формат, ориентирана към обществеността. Предвидено е също оптимизиране на взаимодействието с административните органи и информационни системи в контекста на реализирането на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие. Във връзка с това бяха обсъдени промени в ЗСВ, с които да бъде уредено публикуването на статистическа информация по инициативата OpenData съгласно Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Участниците бяха запознати с доклади за напредъка по изпълнение на сключените по Дейност № 2 от проекта договори:

 „Доразвитие на ЕИСПП; „Предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data; „Предоставяне на КАО, чрез използване на вътрешно административни услуги“.

На срещата бяха обсъдени етапите на изпълнение, проблеми, въпроси и технологични решения при изпълнението на договорите с изпълнителите /„Индекс-България" ООД/ , а именно:

-           подробен разбор и анализ относно развитието и реализацията на проекта;

-           възникнали организационни, междуведомствени, технологични, технически и др. проблеми;

-           варианти за най - адекватни и правилни решения за тяхното отстраняване.

 

Приложения:

1. Предложение (концепция) за допълнение на нормативни актове

 

 

4 Май 2017 г.

projects.updated

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 04.05.2017г,. Прокуратурата на РБ обяви публично състезание с предмет: "Осигуряване на логистика при реализиране на предвидените в Дейност 1 обучения, както и при провеждане и участие в публични обсъждания, конференции, работни срещи и други мероприятия за изпълнение на проекта".

Обявената процедура е във връзка с реализирането на проект Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“, който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

Целта на проекта е да усъвършенства функционирането на Прокуратурата на Република България /ПРБ/ посредством прилагане на е-правосъдие, както и оптимизиране на дейностите по предоставяне на висококачествени, икономически ефективни и леснодостъпни електронни услуги, ориентирани към гражданите и бизнеса, чрез използване на електронни документи. Осигуряване на надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание и публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) информация.           

 Повече информация може да откриете тук -      http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-sstezanie-s-predmet-osiguryavane-na-logi

 

26 Май 2017 г.

projects.updated

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“

Днес, 26.05.2017 г.,. Прокуратурата на РБ обяви Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доразвитие на ЕИСПП“

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на системата, във връзка с инициативата Open Data“

Обособена позиция № 3: „Предоставяне на КАО, чрез използване на вътрешно административни услуги“

Процедура е във връзка с реализирането на проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“, който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

Настоящият проекта надгражда постигнатите резултати, като след изпълнението му ще се осигури публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП информация чрез предоставяне на данни в отворен, машинно-четим формат, заедно със съответните метаданни и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg. Ще бъде осигурен достъп чрез предоставяне на електронни услуги от ядрото на ЕИСПП към ведомствени информационни системи, създадени, поддържани, използвани и развивани като част от ЕИСПП или обменящи информация с нея. Ще бъдат вписани информационни обекти от стандартите на ЕИСПП в регистрите, съгласно изискванията на Закона за електронно управление. Ще се повиши на ефективността на прокуратурата чрез използване на електронни документи при работата им с граждани, организации или други държавни органи, респ. ще се подобри качеството на административно обслужване чрез въвеждане на електронни услуги.

В рамките на проекта се предвижда предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на ЕИСПП. След проучване и анализ и ще бъде изготвено предложение за промяна на нормативните документи, касаещи функционирането и експлоатацията на ЕИСПП.

 Повече информация може да откриете тук – http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-25

 

 

21 Юни 2017 г.

projects.updated

Състезание с предмет: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“

Днес, 21.06. 2017г,. Прокуратурата на РБ обяви публично състезание с предмет: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“, със следните три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Въвеждане на електронен документооборот в Прокуратурата на РБ“;

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на електронни услуги за граждани, фирми, държавни институции и Единната информационна система за противодействие на престъпността“

Обособена позиция № 3:„Надграждане на хранилището на данни и справочната подсистема на УИС-2 и осигуряване на възможност за предоставяне на отворени данни“.

Обявената процедура е във връзка с реализирането на проект  „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“, който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

С изпълнението на проекта ще се предоставят икономически ефективни и леснодостъпни електронни услуги, ориентирани към гражданите и бизнеса чрез използване на електронни документи и широк обществен електронен достъп до информация.

Ще се извърши редизайн на деловодно-инофрмационната система на ПРБ (УИС-2)  с цел осигуряване на възможност за преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции и предоставяне на електронни услуги и информация за граждани вкл. обучение на магистрати и служители за работа с електронни документи.

С реализирането на проекта ще се постигане една от основните цели на Стратегията за въвеждане на електронното управление и електронното правосъдие в сектор "Правосъдие" -  повишаване на ефективността в сектора, чрез използване на електронни документи не само от органите в сектора, но и при взаимодействието им с други административни органи, организации, граждани и бизнеса.

Повече информация може да откриете тук - http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-s-predmet-redizajn-na-uis-2-v-pr

 

11 Октомври 2017 г.

projects.updated

Процедура за „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“

 Днес, 11.10.2017г,. Прокуратурата на РБ обяви открита процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет:

„Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“,  във връзка с реализирането на проект  „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“, който се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

Целта на проекта е да се повиши сигурността при достъпа и съхранението на данните в информационните масиви, както и да се осигурява облекчен достъп на гражданите и бизнеса до електронни услуги. От съществено значение е обезпечаването на оперативна съвместимост и информационна сигурност, както и осигуряването на надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание и публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП информация.

Повече информация може да откриете тук – http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvenata-por

10 Декември 2018 г.

projects.updated

Заключителна пресконференция по  проект „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборт, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“

Прокуратурата на Република България Ви кани на заключителна конференция по  проект „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборт, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В резултат от успешното изпълнение на проекта от 2019 година ПРБ ще премине към използване на електронни документи в рамките на прокуратурата, както и  с другите  държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани, фирми, държавни институции и единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/.

В рамките на този проект беше доразвита ЕИСПП, както и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data, и предоставяне на комплексно административно обслужване.

Конференцията ще се проведе на 13 декември 2018г. от 10.00 в хотел „Централ“, зала "Сердика", гр. София, бул. „Христо Ботев“ 52.

По време на конференцията участие ще вземат г-жа Пенка Богданова – заместник на главния прокурор, представители на министерство на правосъдието, екипа за управление на проекта и други.

За целия екип по организация и управление на проекта ще бъде от изключително значение Вашето присъствие.

13 Декември 2018 г.

projects.updated

Заключителна Конференция по проект „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборт, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“

На 13,12,2018 година се проведе Заключителна Конференция по проект „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборт, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, договор № BG05SFOP001-3.001-0003-C01 от 17.01.2017г.“осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В резултат от успешното изпълнение на проекта от 2019 година ПРБ ще премине към използване на електронни документи в рамките на прокуратурата, както и  с другите  държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани, фирми, държавни институции и единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/.

В рамките на този проект беше доразвита ЕИСПП, както и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data, и предоставяне на комплексно административно обслужване.

На конференцията присъстваха г-жа Пенка Богданова – зам. главен прокурор, г-жа Ирена Първанова – директор оперативна програма ‚Добро управление“ и други представители на институции.

„На първо място ще акцентирам върху деветте електронни услуги за граждани ще стартират от 07.01.2019г. „ подчерта в обръщението си г-жа Богданова.

На следващо място тя отчете готовността за електронен документооборот, - „това означава, че от момента на постъпването на жалбата, през движението в регистратурата, административния ръководител, случайното разпределение чак до решаването от прокурор и изпращането към адресата всичко може да се извършва без наличието и необходимостта от хартия. „

Пилотно електронният документооборот ще стартира във Велико Търново.

„ЕИСПП нашата гордост - разширяване, подобряване на сигурността, отваряне към гражданите - малко е да се каже, че ЕИСПП заработи след като премина към прокуратурата. В тази връзка( ако мога д се пошегувам) не знам дали няма да е удачно и други важни държавни системи да бъдат предоставени за управление  на прокуратурата. Не само съдействаме, но и изискваме всички органи да спазват задълженията си, а когато не го правят ние ги изпълняваме вместо тях като въвеждаме техни данни и дори им предоставяме достъп до нашите ведомствени системи, за да въвеждат“, допълни г-жа Богданова.

„Екипа на ПРБ единствен в съдебната власт има значим опит в поддържането на големи централизирани системи - цели 3 централизирани системи -УИС, ЕИСПП и ЦИССС. Да се поддържа една централизирана система изисква освен квалификация и опит и определена ИТ култура, защото това, което се случи на Агенцията по вписванията е на една крачка разстояние когато тези неща липсват. Мисля, че това може да е само повод за гордост на прокуратурата“ , завърши зам.главният прокурор. 
 

14 Декември 2018 г.

projects.updated

Постигнати резултати

 

Проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги  за КАО на гражданите и институциите“ се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. Бюджетът на проекта е 2 499 469.50 лв., а продължителността му е 24 месеца.

 Резултати от изпълнението на дейност 1 „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани“

 Поддейност 1 „Въвеждане на електронен документооборот в ПРБ“ – осигурена е техническа възможност за преминаване към цялостен електронен документооборот в рамките на ПРБ и възможност за електронен обмен на документи между участниците в ЕИСПП  и ПРБ чрез ядрото на ЕИСПП. Реализиран е интерфейс за интеграция с портала за електронни услуги. Усъвършенствани са съществуващи функционалности в УИС-2 и е повишена информационната сигурност.

Поддейност 2 „Предоставяне на електронни услуги за граждани, фирми, държавни институции и ЕИСПП“ - изграден е портал за електронни услуги за граждани и фирми с девет електронни услуги – две от ниво 4 и седем от ниво 3. Усъвършенстван комуникационния модул на УИС-2 с ядрото на ЕИСПП чрез разширяване на обема на изпращаните и получавани събития и данни.

Поддейност 3 „Надграждане на хранилището на данни и справочната подсистема на УИС-2 и осигуряване на възможност за предоставяне на отворени данни“ -  актуализиране на справочния модул на УИС съобразно утвърдените актуални статистически образци на ПРБ с възможност за преминаване към изцяло електронна статистическа отчетност от 2019 г. и е  изграден портал за отворени данни, интегриран с портала за отворени данни http://opendata.government.bg.

Поддейност 4 „Обучение на магистрати и служители за работа с електронно съдържание„ - Проведени са 8 обучения като са обучени 261 служители и магистрати за работа с електронни документи и УИС-3.

 „Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доразвитие на ЕИСПП“

Основни задачи

- Разширяване на зоните на сигурност;

- Доразвитие на ядрото на ЕИСПП – доразвитие на система за мониторинг, раработване на система за управление на резервиране на XML пакети и информация, обменяна между ВАИС и ядро, разширяване на информационния обхват на ЕИСПП, включвайки нови обекти, събития и справки;

- Създаване на платформа за управление на референции към файлове на процесуални документи от електронното дело на наказателните процеси и система за архивиране и възстановяване на данните във връзка с доразвитие на  интеграционните механизми на ЕИСПП по отношение на процесуалните и технологични документи;

- Доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП;

- Въвеждане в експлоатация на промените след изпълнение на настоящата дейност на ЕИСПП.

Резултатите от изпълнението на проекта са:

1. Повишена информационна сигурност, чрез използване на КЕП и осигурено пълно възстановяване на информацията при аварийни и критични ситуации;

2. Създадена централизирана система за наблюдение на качеството на IT услугите и визуализирана среда с ясна логическа и графична представа за взаимовръзката на различните компоненти на ядрото и ведомствените автоматизирани информационни системи.

3. Изградена система за управление и резервиране на XML пакети и приложение за повторна обработка на резервираните входящи и изходящи XML пакети, в т.ч. и формирани отново абонаментни пакети и сигнални съобщения;

4. Разширен информационен обхват на ЕИСПП, включвайки създадени 30 броя нови обекти, събития и справки;

5. Доразвит и преместен рековери център на ядрото на ЕИСПП и осъвременена хардуерна архитектура;

6. Създадена платформа за управление на референции към файлове на процесуални документи от електронното дело на наказателните процеси и система за архивиране и възстановяване на данните,както и актуализирани XSD схема и XML пакет за обмен на информация между ВАИС и ядро на ЕИСПП.

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на системата, във връзка с инициативата Open Data“

Основни задачи

- Проучване, анализ и изготвяне на предложение за промяна на нормативни документи, във връзка с определяне обхвата на информацията, предвидена за публичен достъп, съобразно инициативата Open Data;

- Проучване, анализ, разработка и внедряване на системна и технологична архитектура, комуникационна схема и онлайн интерфейс за автоматизиран изход на информацията от ядрото на ЕИСПП и предоставянето на данните към разработени портали за отворени данни в Република България;

- След извършване на необходимия анализ на съществуващата ИТ и комуникационната инфраструктура, осигуряване на необходимия хардуер, комуникационно оборудване и базов софтуер във връзка с внедряването на системата, разработена по предходната подзадача;

- Създаване на практически механизми, които да улеснят администрирането, търсенето и достъпа до данните и интеграция с портала за отворени данни https://opendata.government.bg. Процесите по предоставяне на данни в отворен, машинно-четим формат, заедно със съответните метаданни, както и форматите и метаданните да съответстват на официални отворени стандарти, използвани и в други държавни институции;

- Създаване на механизъм за поддържане на актуално публично описание на отворените интерфейси и отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях.

 В резултат от изпълнението на проекта :

1. Изготвен е Аналитичен доклад от проучване на нормативните документи, във връзка с определяне обхвата на информацията, предвидена за публичен достъп, съобразно инициативата Open Data и на изискванията за публикуване в портала opendata.government.bg , както и предложение за промени в нормативните документи. Докладът и предложението са представени и приети на изнесено заседание на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП.

2. Специфицирана е и е изградена  ИТ и комуникационната инфраструктура, нужна за подсистема „Публичен достъп – Open Data“

3. Изградена е  базата данни за статистика и потребителския интерфейс на подсистема „Публичен достъп – Open Data“, с което се осигурява публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП информация чрез предоставяне на данни в отворен, машинно-четим формат, заедно със съответните метаданни и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government

Обособена позиция № 3: „Предоставяне на КАО, чрез използване на вътрешно административни услуги“

Основни задачи

- Проучване и анализ на съществуващите вътрешно-административни електронни услуги на ведомства и институции, отговорни за актуалността на информацията на обекти и номенклатури, които са стандарт в ЕИСПП, както и изграждане на модули за тяхното използване, съобразно чл.8 ал.2 от Наредба за ЕИСПП;

- Проучване, анализ, трансформиране на данни и разработка на интерфейси с цел осигуряване на информация по стандарти на ЕИСПП за регистрации на задържани лица от информационен масив, създаден в периода 1987 г.- 2008 г., с оглед осигуряване на качествено комплексно административно обслужване с данни и обмен на информация между ведомствата;

- Подготовка и подаване на заявления за вписване на информационни обекти от стандартите на ЕИСПП, в т.ч. ЕИСПП номера на наказателни производства и престъпления, стандартизираната схема на XML пакетите за обработки и технологични /уеб-услуги/ справки и услуги в регистрите съгласно изискванията на нормативната уредба за електронно управление и правосъдие;

- Проучване и създаване на методология и/или потребителски/ програмни интерфейси за използване на съществуващите и бъдещи типови и технологични /уеб-услуги/ справки, разработени към ядрото на ЕИСПП. Осигуряване на ясен, бърз и лесен достъп до електронните услуги,  с цел подобряване на комплексното административно обслужване на ведомства и институции, получили право на достъп до данните, които се съдържат в ЕИСПП, регламентирано в ЗСВ, Наредбата за ЕИСПП и осъществено съобразно действащите изисквания за оперативна съвместимост.

В резултат от изпълнението на проекта :

1. Изградени модули за използване на вътрешно-административни електронни услуги за информация по отношение съдимост на лицата - от Министерството на правосъдието и от районните съдилища, за българските документи за самоличност - от Министерството на вътрешните работи и за идентификационен код на нефизически лица - от Министерството на правосъдието чрез Агенцията по вписванията.

2. Мигриране на приблизително 70 000 записа от стара база данни „Задържани лица“ по стандартите на ЕИСПП.

3. Вписани четири създадени вътрешно-административни услуги /уеб-справки/ към ядрото и основни информационни обекти от стандартите на ЕИСПП в регистрите, съгласно изискванията на Закона за електронно управление (ТС „Актуални данни за НП”; ТС „Участие на лице в НП; ТС „Събития по НП; ТС „Престъпление отделено в ЕИСПП дело”)

4. Създаден технологичен фрейм за създаване и поддръжка на новосъздадени и съществуващи технологични справки. Реализираните чрез това решение технологични справки са: ТС „Актуални данни за НП“, ТС „Участие на лице в НП“, ТС „Участие на лице в НП активни“, ТС „Участие на чужди лица в НП“, ТС „Участие на чужди лица в НП активни“, ТС „Събития по НП“, ТС „Престъпление отделено в ЕИСПП дело“.

14 Декември 2018 г.

projects.updated

Жалбите до прокуратурата - електронно от 7 януари

в. 24 Часа - стр. 6

Жалбите до прокуратурата - електронно от 7 януари

От 7 януари 2019 г. прокуратурата ще въведе 9 електронни услуги за гражданите, които ще им спестят време и нерви. Чрез интернет и цифров подпис ще се подават жалби, сигнали и заявления за достъп до обществена информация.
Без да се разкарват, хората ще получават удостоверения за висящи дела, за пострадали и за изтърпени присъди. Жертви на домашен тормоз също ще могат да подават заявления по Закона за домашно насилие, стана ясно при представянето на проект за въвеждане на електронно правосъдие у нас. Той е факт след 2-годишна работа и е съфинансиран от Европейския социален фонд.
Пробно системата ще тръгне първо във Велико Търново. Постепенно хартията ще отпадне, ще се подобри и статистическата работа.