20 Май 2015 г.

„Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, Тематичен фонд „Сигурност“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Сподели

В изпълнение на продължаващите реформи и Плана за действие на Прокуратурата на Република България за периода 01.09.2013 - 01.03.2015 г. настоящият проект има за цел да допринесе за увеличаване на капацитета и ефективността на ПРБ в разследването и наказателното преследване на криминални престъпления, свързани с организираната престъпност.

Продължителността на проекта e 3 години, а бюджетът – 974 632 швейцарски франка.

Бенефициент е Прокуратурата на Република България (ПРБ), като дейностите ще се изпълняват в тясно взаимодействие и партньорство с МВР, ДАНС, Министерство на правосъдието и други представители на държавни институции и неправителствени организации.  Проектът ще се развие в пет взаимно свързани ключови направления, имащи пряко отношение към адресирания проблем.

В изпълнение на продължаващите реформи и Плана за действие на Прокуратурата на Република България за периода 01.09.2013 - 01.03.2015 г. настоящият проект има за цел да допринесе за увеличаване на капацитета и ефективността на ПРБ в разследването и наказателното преследване на криминални престъпления, свързани с организираната престъпност.

Продължителността на проекта e 3 години, а бюджетът – 974 632 швейцарски франка.

Бенефициент е Прокуратурата на Република България (ПРБ), като дейностите ще се изпълняват в тясно взаимодействие и партньорство с МВР, ДАНС, Министерство на правосъдието и други представители на държавни институции и неправителствени организации.  Проектът ще се развие в пет взаимно свързани ключови направления, имащи пряко отношение към адресирания проблем.

Специфична цел 1 предвижда дългосрочно развитие на управленския капацитет на човешките ресурси в системата на ПРБ чрез специализирани обучения с модерни методи. Дейностите по тази цел ще допринесат за повишаването на ефективността и мотивацията на човешките ресурси в системата на ПРБ, административната реформа в ПРБ и създаването на условия за по-доброто й управление, функциониране и резултати. 

Специфична цел 2 е с особено важна практическа насоченост и е свързана с повишаване на капацитета на ПРБ за самостоятелно разследване и събиране на доказателства за нуждите на разследването и наказателното преследване. Предвижда се осигуряването на специализирано техническо и криминалистическо оборудване за разследване за нуждите на Оперативния дежурен център към Национална следствена служба, както и обучение на служителите за работа с него. Дейностите по тази цел ще обезпечат дългосрочното подобряване на възможностите за събиране и опазване на доказателствата при разследването.

Специфична цел 3 е насочена към наказателното преследване на случаите, свързани с изпиране на пари и тяхната специфика. Ще се акцентира върху методите и начините за проследяване, замразяване и последващо конфискуване на финансови активи в резултат на престъпна дейност с използването на всички международни правни инструменти.

Специфична цел 4 ще се фокусира върху по-доброто разбиране и  ефективното прилагане на Съвместните екипи за разследване, като ефикасно средство за наказателно преследване на транснационалната организирана престъпност.

Специфична цел 5 е свързана с разследването и наказателното преследване на трафик на хора и конфискуването на активи, придобити от трафик на хора. Ще се идентифицират причините, създаващи затруднения в разследването на случаи на международен трафик на хора, ще се проучат добрите практики и ще се разработи оперативен механизъм за взаимодействие. 

За постигане на целите ще се използват различни способи: анализ на законодателството и наказателното право, проучване на казуси, обучения, изготвяне на насоки, обмяна на опит, създаване на механизми за оперативни действия, сключване на междуинституционални партньорства. Взаимодействието с Швейцария ще се основава на ангажиране на основни швейцарски експерти като консултанти и обучители, обмяна на добри практики за работа и подготовка на бъдещото оперативно сътрудничество  между Прокуратурата на Република България и Федералната прокуратура на Швейцария в областта на наказателното преследване на организираната престъпност във връзка с проследяването на активи от престъпна дейност и използване на Съвместни екипи за разследване.  

12 Юни 2017 г.

projects.updated

Прокуратурата си готви бъдещи ръководители

в. Труд - стр. 10

Прокуратурата си готви бъдещи ръководители

Психотест с над 100 въпроса подбира хората слидерски потенциал, не началниците

Прокуратурата подбира и подготвя бъдещи ръководители вече година. Селекцията на прокурорите с лидерски качества няма общо с обичайния за България начин - по предложение на началниците им. Всеки прокурор сам заявява желание за участие. Подборът пък се определя чрез психологически тест с над 100 въпроса, който оценява емоционалната интелигентност, мениджърската и социална компетентност на кандидатите. В него няма правилни и грешни отговори, тъй като разглежда единствено себеоценката на кандидатите, твърдят от Обединение „Развитие на лидерския потенциал", избрани да проведат обучението с нарочен конкурс. Освен подбор и селекция на хората с лидерски талант, тестът показва и какви са потребностите за квалификация на прокурорите, добавят от обединението. От 700 прокурори от цялата страна, кандидатствали за участие, през септември 2016 г. са подбрани 150. Първите 50 от тях вече са преминали 4-месечен курс на обучение. „Добре е, че прокуратурата инвестира в развитието на собствените си кадри, и то на тези от тях, които са мотивирани да се развиват. Още по-важно е, че това се случва в момента, в условията на динамична, непрекъснато усложняваща се комуникационно и криминогенно среда", коментира прокурорът от Софийска градска прокуратура (СГП) Виктор Тарчев. Той е сред 50-те, преминали вече курса на обучение под формата на решаване на казуси и ролеви игри. Подобен тип на подбор и обучение на лидерски кадри е практика в развитите държави по света от десетилетия и се прилага по специфичен начин в различни сфери - бизнес, икономика, армия, полиция и т.н. „Обучението беше съобразено с характера на дейността, която вършим. Знанията и уменията, които получихме, са приложими не само за административните ръководители, но и в ежедневната ни работа. Има сложни разследвания, по които се налага да се координират едновременно множество лица от различни служби, включително чуждестранни партньори, и там наученото се явява особено ценно", допълва прокурор Тарчев. Обучението на прокурори се финансира от швейцарското правителство в рамките на проекта на българската прокуратура и Конфедерация Швейцария за повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. По линия на този проект бе създаден и оборудван с най-модерна криминалистична техника мобилен Оперативен дежурен център за събиране на доказателства по горещи следи.

2 Юни 2017 г.

projects.updated

Алан Бакарезе, експерт по разследване на корупция, изпиране на пари и възстановяване на средства от престъпна дейност:Добре е и в България специализирани прокурори да разследват корупцията

в. 24 Часа - стр. 15

Алан Бакарезе, експерт по разследване на корупция, изпиране на пари и възстановяване на средства от престъпна дейност:Добре е и в България специализирани прокурори да разследват корупцията И те, и съдиите по такива дела трябва да преминат специално обучение

      • Роден във Великобритания

      • Повече от 20 години е работил като прокурор

      • След кариерата на висш магистрат е привлечен като експерт в Базелския институт по управление

      • От 2007 до 2011 г. в Швейцария работи и с Международния център за възстановяване на активи от престъпна дейност

     • В България е за участие в проекта за повишаване на инте-гритета и мотивацията на прокурорите в наказателното преследване на организирана престъпност в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество

- Г-н Бакарезе, не сте за първи път в България. Какви са впечатленията ви от страната ни?

- Идвал съм през 2013 г., за да работя с неправителствени организации. Преди това, между 2005-а и 2007 г., бях в България по-продължително време. Поводът бяха проверките дали страната е готова да влезе в ЕС. Тогава настъпваха сериозни промени в политиката и в правната рамка. Имаше пропуски, но страната ви успя да ги отстрани и да навакса изоставането до 2007 г. Сега очаквам с нетърпение да видя какъв прогрес сте постигнали за 10 г. оттогава.

- Този път сте тук като експерт в работна група за разработване на механизми срещу прането на пари по българско-швей-царски проект.

- Да, проектът е на българската прокуратура и е спонсориран от швейцарското правителство. Тук съм като консултант, работещ за Базелския институт по управление. Фокусът ни е върху разкриването и разследването на корупция и възстановяването на незаконно придобити активи от такава дейност. Тъй като съм работил много години като прокурор в Обединеното кралство, дойдох като експерт, който да помогне с опита си на българските прокурори по отношение проследяване на активи в чужди страни и правните механизми, по които да разследват корупцията.

- От опита ви политическата воля ли е най-важното нещо за справянето с нея?

- Не бих казал, че е най-важното, но е част от цялостната картина. Без политическа воля усилията на прокурорите, разследващите и съдиите едва ли биха се увенчали с успех. Със сигурност е важен елемент, но все пак елемент от по-голямата картина. - Питам, защото в България всеки политик говори за антикорупционни ' мерки, но когато те трябва да залегнат в законов текст, по една или друга причина не се приемат в парламента. - Не мисля, че само България се е сблъскала с този феномен. Има много страни по света, дори в Европа, където трябват много усилия, за да се приемат антикорупционни закони. Не бива да забравяме, че те обикновено са с обърната доказателствена тежест (обвиненият трябва да докаже, не е невинен - бел. ред.), както и че често влизат в колизия със спазването на човешките права. В Обединеното кралство например ни отне много години да приемем нов закон за подкупа. Така че България не е изключение.

-Специализираният съд и прокуратура трябва ли да бъдат натоварени с противодействието на корупцията по високите етажи на властта?

- Струва ми се, че е добра идея. Корупцията е много трудно за разследване престъпление. Има елементи от него, които затрудняват разследването. Особено начинът, по който корумпираните общуват криминално с други заслепени от власт.Все пак става въпрос за много влиятелни хора, добре образовани, добре обезпечени финансово. За да успее разследването срещу тях, са необходими специфични познания, умения и техники на работа. Трябват добре подготвени специалисти за ефективна борба с корупцията, особено по високите етажи на властта. Идеята да минат в специализирания съд и спец-прокуратурата си заслужава. Така е и в повечето страни в Европа.

- А трябва ли такива разследвания да се водят от специално обучени прокурори, полицаи и агенти по сигурността, и това да е единствената им задача?

- Това е една от опциите, които България трябва да обсъди и избере. От прокурори разбрах, че това е посоката, която страната ви е избрала. Вече се съставят съвместни спецекипи за разследване на организирана престъпност Според мен е логично и правилно. Мисля, че трябва да имате специализирани екипи, които се занимават с корупцията по високите етажи на властта. Очевидно те трябва да разполагат и със съответния ресурс. Прокурорите трябва да преминат през специално обучение, доколкото разследванията на такива престъпления са по-различни от тези при убийство или обир например. Трябват и специално обучени разследващи. А и съдии - те също трябва да са подготвени за ефективна работа в тази особено трудна част от правото.

- Понякога по време на разследването свидетелите казват едно, а на процеса се отмятат от показанията си, защото „били притискани". Как да се предпазим от това обвиненията да падат в съда заради промяна на показания?

- Много зависи от причините, по които се променят показания. Ако свидетелите са били притискани, то това е престъпление. Защитата на свидетелите е едно от нещата, които трябва да се вземат предвид при борбата с корупцията по високите етажи на властта. Все пак не бива да се забравя, че и свидетелите са хора. В практиката си съм имал такива, които са променяли показанията си. Понякога това е в човешката природа, но не бива да забравяме, че има и хора, които са били убити заради показанията си.

- У нас обаче по-често свидетели заявяват, че не обвиняемите, а разследващите са ги притискали.

- Точно заради такива случаи трябва да имате добре квалифицирани разследващи. Те трябва да използват легитимни техники не само когато задържат човек, но и когато разпитват свидетели. Това са прости неща - аудио- и видеозаписи на разпитите например. Подобни техники обикновено биха помогнали при по-очевидните случаи, когато полицай би притиснал някого да даде определени показания. Всичко обаче опира до специфичното обучение на тези служители, които да не допуснат да се случват такива неща. И до съответно законодателство.

- Има много дела, по които са задържани и обвинени лица за корупция и пране на пари, но парите ги няма. Кое е по-важното при разследванията - да задържиш всички участници в аферата или да намериш парите от престъпленията им?

- В идеалния случай и двете. Финансовото разследване би трябвало да върви паралелно с основното Когато гледате отделните хора, установявате кои са те финансово, с кого са свързани, кои са членовете на семействата им, какви средства имат и дали са придобити легално. Хората не крадат пари, за да ги държат по домовете си. Особено в случаи, когато става дума за огромни средства. Това, което знаем, е, че те използват много изпипани начини да движат парите, да ги изпират по различни начини. Често в това участват членове на семействата им, адвокати, счетоводители, дори мулета. Това е огромна международна индустрия. Факт е, че една престъпна организация е разбита, когато е лишена не само от основните участници в нея, но и от средствата за продължаване на престъпна дейност.

- Престъпниците като че ли пак са една стъпка пред разследващите. Ще успеят ли да ги настигнат?

- Една от причините е, че престъпниците не са ограничени от закона. Пра-воохранителните о грани трябва да спазват правната рамка. Доколкото знам, в България разследващите са ограничени от възможността да подтикват към корупция (т.нар. провокация към подкуп - бел. ред.) с цел разкриване на корупционни практики. При престъпниците този проблем го няма - те могат да корумпират, когото искат, да отидат, където искат. В този смисъл -да, те са една стъпка напред. Но вече има редица международни разследвания и дела по света, а и в България, за трансгра-нична престъпност и корупция. И това е нормално, защото разследващите стават все по-добри, сдобиват се с по-добри ресурси, започват да разбират методите на престъпниците и как оперират с мръсните пари. Усилията на разследващите не по-малко тласкат бандитите към нови методи.

16 Март 2017 г.

projects.updated

Следствените отдели на шест окръжни прокуратури получиха мобилни центрове за разследване

Следствените отдели в окръжните в ОП-Бургас, ОП-Варна, ОП-Велико Търново, ОП-Пловдив, ОП-София и Софийска градска прокуратура получиха мобилни центрове за разследване, базирани на автомобили с висока проходимост („Фолксваген“, модел „Транспортер Комби“, 4х4). Мобилните центрове за разследване са оборудвани с вътрешни работни места, генератори за автономно електрическо захранване, полеви осветителни тела, лични предпазни средства (защитни костюми, маски, ръкавици и др.), средства за обозначаване и обезпечаване на периметъра на местопроизшествието, цифрови фотоапарати за огледи на местопроизшествие и друга криминалистична техника. Припомняме, че на 25.11.2015 г., в сградата на Националната следствена служба (НСлС), беше официално открит Оперативен дежурен център за независимо и бързо разследване на тежки престъпления (ОДЦ). На откриването директорът на НСлС г-н Евгени Диков представи възможностите, които дава криминалистичната техника, придобита със средства по съвместен българо – швейцарски проект. Тогава НСлС оборудва първите два мобилни центъра за разследване – микробус и автомобил с повишена проходимост. Главния прокурор Сотир Цацаров нееднократно изтъква необходимостта от снабдяването с подобни мобилни центрове за разследване на всички апелативни райони. Целта е осигуряване на самостоятелен капацитет за разследване на органите на прокуратурата. В изпълнение на тази цел сега на територията на страната ще действат нови 6 мобилни центрове за разследване. Те са закупени със средства на прокуратурата, след проведена обществена поръчка и ще се ползват при посещение на местопроизшествия от дежурните следователи, в постоянна 24-часова готовност. За периода, в който НСлС разполага с двата мобилни центъра наличието им е спомогнало при разследването на следните придобили по широка обществена популярност случаи: 1. На 21.01.2016 в МБАЛ – Враца е извършен оглед на труп (реаутопсия). На място отиват двата мобилни центъра, заедно със съдебни медици от УМБАЛСМ „Пирогов“ и ВМА и експерт-криминалист НСлС; 2. На 07.03.2016 е извършен допълнителен оглед в посолство на Палестина, по повод смъртта на палестински гражданин; 3. На 19.05.2016 и 20.05.2016 г. е извършен оглед на паднал хеликоптер в района на с. Гюльовца, обл. Бургас; 4. На 28.06.2016 е извършен оглед на труп на простреляно лице от полицейски служител при въоръжен грабеж (гр. София, жк „Разсадника“); 5. На 05.09.2016 е извършен оглед на паднал самолет в района на Долна Баня; 6. На 09.09.2016 е извършен оглед на паднал хеликоптер, около град Кърджали, с. Черна скала; 7. На 17.09.2016 е извършен оглед край град Казанлък на паднал мотопланер; 8. На 10.12.2016 след тежката ЖП катастрофа и двата мобилни центъра отиват на местопроизшествието в с. Хитрино; Мобилните центрове са взели участие и в проведеното пълномащабно национално учение за противодействие на тероризма, състояло се на 22 и 23 март 2016 г. в гр.София. Невъзможността за извършване на начален оглед на територията на местопроизшествието в района на гара Хитрино наложи използването на дрон, принадлежащ на Българската армия. С оглед повишаване ефективността на работа при разследванията на тежки престъпления на територията на цялата страна, Национална следствена служба (НСлС) вече разполага със собствена своя такава летяща платформа, оборудвана с камера. В края на 2016 г., за нуждите на разследването е закупена летяща платформа (дрон) за наблюдение, видео и фото заснемане при огледи на местопроизшествия. Става въпрос за производствени аварии, пътни и железопътни катастрофи, терористични актове, природни бедствия и др., при които е възпрепятствано провеждането на първоначалните действия по разследването на огледните групи, поради незагасени пожари, наводнени площи, изтичане в атмосферата на емисии от вредни газове, непрочистени от сапьори територии, опасност от вторични взривове и пр. Това се налага и когато засегнатите територии са на голяма площ и в труднодостъпни местности, при които е необходимо фото и видео заснемане, за да се изучи и фиксира обстановката на местопроизшествието, въздействието върху обкръжаващата среда и причинените щети. Дронът е закупен от Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките – София. Всички служители от отдел „Криминалистически“ в НСлС са преминали курс на обучение и са сертифицирани от Института, за работа с платформата и заснемане с нея. Въвеждането на тези нови технологии в действията по разследването ще повишат ефективността на работата на следствените екипи и ще спомогнат пълноценно да се визуализира и анализира обстановката при огледите на местопроизшествия. През 2017 г. ръководството на прокуратурата планира придобиването на модерна криминалистична техника и автомобили за нуждите на този отдел в НСлС, както и за следствените отдели в окръжните прокуратури.

25 Ноември 2015 г.

projects.updated

Прокуратурата на Република България откри Оперативен дежурен център за незабавно разследване на престъпления

На 25.11.2015 г., в сградата на Националната следствена служба (НСлС), бе официално открит Оперативен дежурен център за независимо и бързо разследване на тежки престъпления (ОДЦ). Неговото създаване е резултат от изпълнението на Специфична цел 2 по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Бенефициент по проекта е Прокуратурата на Република България (ПРБ), продължителността на реализиране е три години, с начало м. януари 2015 г. и бюджет от 974 632 швейцарски франка. Неговата цел е да повиши капацитета на българската прокуратура и ефективността в разследването и наказателното преследване на криминални престъпления, свързани с организираната престъпност. От българската страна партньори на ПРБ по проекта са ДАНС, МВР, НАП, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и др., а от швейцарска - Главният прокурор, Министерство на правосъдието и Базелският институт по управление. Проектът се явява част от Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. На днешното мероприятие присъстваха ръководителите на ДАНС, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, НАП, Националния институт по правосъдие, представители на ръководствата на МВР, Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, неправителствени организации и медии. В рамките на церемонията по откриването изказвания направиха вицепремиерът по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева, която е и председател на Националната програма за борба с трафика на хора, Заместникът на главния прокурор по разследването и директор на НСлС Евгeни Диков и посланикът на Конфедерация Швейцария, Негово Превъзходителство Денис Кнобел. В своето изказване г-жа Кунева акцентира върху факта, че откриването на Оперативния дежурен център е важно събитие, свързано със сигурността. Тя подчерта доброто сътрудничество на НКБТХ и ПРБ за изпълнението на Националната програма за борба с трафика на хора за 2016 г., като съвместно подготвят за началото на следващата година законодателни промени, свързани с противодействието на трафика. Изтъкнато бе, че за изпълнението на проекта е важно да бъдат изградени добре подготвени специалисти, които да разпознават престъпленията и преследват трафикантите с цялата тежест на закона. Това трябва да бъде извършвано така, че в хода на наказателното преследване да не бъдат накърнявани правата на жертвите на трафика. Г-жа Кунева благодари на посолството на Швейцария за категоричния им ангажимент към темата за сигурността на България и специално към борбата с трафика на хора. От директора на НСлС бе направен един кратък анализ на историята на ОДЦ в рамките на службата през различните периоди от нейното развитие, като част от МВР, а впоследствие - и от съдебната власт. Изтъкнато бе, че във функционален план, с оглед на разширяване на компетенциите и техническите възможности на служителите на центъра, целта е по всяко време на денонощието службата да има на разположение обучени експерти, готови да окажат всестранно логистично, информационно и свързочно съдействие на следователите и прокурорите. Описани бяха действията, които извършва всеки един от служителите на ОДЦ при получаването на сигнали за възникването на сериозни произшествия. В случай на непосредствено възникнала необходимост, оперативният дежурен от ОДЦ при НСлС извършва следното: - уведомява дежурния водач на мобилния център за разследване за целта на пътуването, състава на разследващия екип и маршрута; -уведомява определения експерт и/или технически помощник; - уведомява Бюрото по защита при главния прокурор за необходимостта от обезпечаване на местопроизшествието, като посочи характера на разследването престъпление и големина на периметъра, който трябва да бъде обезпечен; - изготвя при поискване криминалистически справки. От своя страна дежурният експерт-криминалист извършва следното: - по най-бързия начин се явява в НСлС (при получаване на сигнал в извънработно време); - подготвя определения мобилен център за използване като поставя допълнителното оборудване, което не се съхранява постоянно в мобилния център; - получава изготвените криминалистически справки и ги предава на ръководителя на екипа. Експерт-криминалистът предприема мерки за организационно и техническо обезпечаване на своите действия: необходимата фото- и видео-техника, както и технически средства за откриване, фиксиране, изземване и опаковане на следи и веществени доказателства. След пристигане на местопроизшествието участва пряко в необходимите процесуално-следствени действия, като поддържа връзка с ОДЦ. В своето изказване г-н Диков пояснени и възможностите, които дава допълнително придобитото в резултат на изпълнението на проекта оборудване и създаването на два мобилни центъра за разследване – микробус и автомобил с повишена проходимост, както и конкретните задължения на оперативния дежурен при възникването на необходимост от ползването на мобилните центрове. След изказването на г-н Диков от експертите-криминалисти бе направена демонстрация на възможностите на новопридобитата криминалистическа техника. Изказването на Негово Превъзходителство Кнобел беше насочено към необходимостта от обучение на служителите в ПРБ за постигане на конкретни резултати в борбата с транснационалната престъпност.

2 Юли 2018 г.

projects.updated

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

На 02.07.2018 г. в гр. София се проведе кръгла маса – обсъждане на споразумението и практическото ръководство, на която присъстваха секретаря на Секретариата за съвместните екипи за разследване, г-жа Татяна Янчевич и представител на швейцарското Федерално министерство на правосъдието г-жа Гаел Миели, както и зам.-посланикът на конфедерацията у нас – Никол Вирш.

Дискусията бе официално открита от върховния прокурор Камен Михов, който накратко описа проекта за съвместни екипи за разследване, който се осъществява съвместно с Швейцария.

Прокуратурата представи практическо ръководство за създаване на съвместни екипи за разследване

Съвместният екип за разследване като институт на международното правно сътрудничество

30 Януари 2015 г.

projects.updated

Представяне на проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, който ще се изпълнява по Тематичен фонд „Сигурност“

Днес, 30.01.2015г. беше представен  проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, който ще се изпълнява по Тематичен фонд „Сигурност“ на българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и  н. пр. г-н Денис Кнобел – извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария, направиха обръщение към участниците, като подчертаха ползите за разследването от реализацията на проекта.

„Този проект е факт благодарение на съществената финансова подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничеството“, каза главният прокурор на Република България. "Искам да уверя посланик Кнобел, че контактите ни ще продължат, както и традиционно добрите ни отношения и работата през годината", заяви Цацаров. "Проектите могат да бъдат осъществени от нас само с екип от заинтересовани и компетентни магистрати. Проектът, който ще бъде представен е една стъпка към цялостната реформа за по-ефективна съдебна система", подчерта главният прокурор. "Една от посочените цели е свързана със създаването на самостоятелен капацитет за разследване", каза още г-н Цацаров,  този проект е изключително важен, защото само по този начин може да започне изграждането на една нова криминалистична служба. "Такъв оперативен център ще функционира към националното следствие и ще помогне в бързата реакция", допълни Главният прокурор.

„Днешният проект, който е за повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите е сравнително малък - някъде около 900 хил. евро. Не можем да гарантираме страхотни резултати, но можем да постигнем доста. Във всички случаи в крайна сметка напредъкът се реализира от българските партньори. Тяхната политическа воля е ключова към този проект", подчерта посланикът. Той благодари на главния прокурор Сотир Цацаров за ангажираността му към проекта. „Целта е да се продължи борбата с организираната престъпност. Друг важен проблем е борбата с трафика на хора. Този проект ще подкрепи един от центровете за борбата с престъпността, а именно прокуратурата. Тя трябва да е независима и дълбоко квалифицирана", допълни той. Швейцария сърдечно приветства амбициозната задача за осъществяването на проекта. Ние следим отблизо процесът на реформа в съдебната система, това каза Н. Пр. Денис Кнобел, извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в своето обръщение при представянето на проекта. „Имаме желание да го подпомогнем, да го подкрепим. Наясно съм, че правосъдието, ясните предвидими процедури са ключ към бъдещето развитие на вашата страна", заяви Кнобел.

Г-жа Даниела Попова - административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура и ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Бенефициент на проекта е Прокуратурата не Република България, а срокът за изпълнението му е 36 месеца. Проектът обхваща частта от доклада на Европейската комисия за промяна в съдебната система на България. Специфичните цели на проект а са дългосрочно развитие на управленския капацитет на човешките ресурси в системата на Прокуратурата на Република България чрез специализирани обучения с модерни методи, практическа насоченост, свързана с повишаване на капацитета на ПРБ, наказателно преследване на случаите, свързани с изпиране на пари и тяхната специфика. Проектът ще се фокусира върху по-доброто разбиране и ефективното прилагане на Съвместните екипи за разследване и наказателното преследване на трафик на хора. За постигането на целите ще се използват анализи на законодателството и наказателното право, проучване на казуси, обучения, изготвяне на насоки и др, допълни г-жа Попова.

На официалното представяне на проекта присъстваха: - Г-н Светлозар Лазаров – главен секретар на Министерство на вътрешните работи; - г-н Владимир Писанчев - председател на Държавна агенция "Национална сигурност"; г-н Бойко Атанасов - изпълнителен директор на Национална агенция за приходите     ; г-н Иво Иванов – заместник председател на КОНПИ, представители на неправителствени организации и медии. 

Във връзка с препоръките в Мониторинговият доклад на Европейската комисия за напредъка на България,  главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, заяви че: "Докладът на ЕК дава насоки и той не е насочен само към органите на съдебната власт. Съдебната власт не може да заработи по-добре само на базата на вътрешни структурни реформи. На съдебната власт и трябва адекватен инструментариум. Такъв инструментариум, би бил не толкова формален Наказателно-процесуален кодекс", обясни още Главният прокурор. Като друг такъв инструментариум той определи: "Решаване на въпроси с разкриване на банкова тайна. Достатъчно е да ви кажа, че ние от множество месеци предлагаме създаването на регистър на банковите сметки на БН Б". По думите му, в Европа се случват събития, а България дори не мисли и няма ясна концепция за борбата с тероризма. "Това не може да продължава повече. Много е лесно да се сочи с пръст съдебната власт, само че аз бих посочил хората, които създават законите", допълни г-н С. Цацаров.

Главният прокурор сподели с присъстващите, че ще предложи на премиера създаването на една специализирана структура, която ще е в състояние да скочи малко по-високо - от ниво кметове към по-високо ниво. Самостоятелният капацитет за разследване е нещо, с което прокуратурата никога не е разполагала. Това е център, който ще позволи, например при взрив като в Миджур, изпращане на екипи и при начални действия на разследването прокуратурата да реагира веднага", подчерта г-н Цацаров.

На въпрос от журналисти относно хода на разследване на Христо Бисеров, главният прокурор на Република България Сотир Цацаров заяви, че Разследването към своя край. Всички доказателства по делото са събрани и прокуратурата е на финална права в прецизирането на обвиненията, и предстои обвинителният акт да бъде внесен в съда, допълни г-н Цацаров.

26 Септември 2018 г.

projects.updated

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5 „ТРАФИК НА ХОРА“

На 26.09.2018г. се проведе заключителната конференция, на която бяха представени резултатите от СЦ  5 „ТРАФИК НА ХОРА“, на проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, реализиран по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо - швейцарската програма за сътрудничество.

„Тази пета специфична цел е изключително полезна и ефективна за работата на прокурорите в прокуратурата на България. Става дума както за подобряване на преследването на извършителите на трафика на хора, така и за подобряване взаимодействието между институциите относно защитата на жертвите от трафика на хора, както и за отнемането на финансовите средства, придобити от тази изключително тежка престъпна дейност“, обясни Даниела Попова, ръководител на проекта.

Националната комисия бе партньор на Прокуратурата на България в провежданите обучения за магистрати, които имат за цел да повишат техните познания за новите тенденции в престъплението трафик на хора, обясни Камелия Димитрова, която беше един от гостите на конференцията. 

28 Септември 2018 г.

projects.updated

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 „ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ“

На 27.09.2018г. се проведе заключителната конференция, на която бяха представени резултатите от  Специфична цел 3 „Изпиране на пари“, на проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, реализиран по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо - швейцарската програма за сътрудничество.

"Организираната престъпност е много силно предизвикателство навсякъде", каза посланика на Швейцария у нас Мюриел Берсе Коен, и изрази надежда сътрудничеството между швейцарските и българските институции в тази сфера да продължи. 

Активизиране на дейността на наблюдаващите прокурори по разследвания за изпиране на пари е един от приоритети, които държавното обвинение си постави за тази година. Тъй като прането на пари често е трансгранично престъпление, прокуратура, МВР, ДАНС и новата комисия "Антикорупция" търсят и външна подкрепа.

Избран е опитът на Швейцария, защото тя е сред активните донори на българската съдебна система чрез тематичния фонд "Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, но и защото в неутрална Швейцария има добра практика в противодействието на прането на пари и обществена нетърпимост. 

На събитието присъстваха представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Държавна агенция "Национална сигурност",  ГДБОП и други български и международни експерти.

На конференцията беше представено „Практическо помагало за издирване и замразяване на активи“.

Г-н Джонатан Спайсър- представител на Базелски институт, Съветник по отнемане на имущество за Европа в Международен отдел на Кралската прокурорска служба, представи гледната точка на международен експерт по „Финансови разследвания и международно сътрудничество при  отнемането на активи – добри практики“.

Другите теми на конференцията бяха: „Швейцарската прокуратура – структура, функции и правомощия при оказване на правно сътрудничество за замразяване и отнемане на незаконни активи“, „Междуинституционалното сътрудничество във връзка с разследването на изпиране на пари и замразяване на пари в чужбина“, „Международно сътрудничество и международни организации“ и др.

18 Септември 2018 г.

projects.updated

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 „ПОВИШАВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРБ“

На 18.09.2018 година се проведе конференция за представяне на резултатите  от изпълнението на специфична цел 1 „ПОВИШАВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРБ“, по проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“

Целта на тази дейност е  да се повиши ефективността, мотивацията и интегритета на работещите в Прокуратурата и да се положат основи за изграждане на лидерски качества у обучаемите, както и да се създадат  условия за тяхното ефективно управление.

Първият етап /модул 1/ беше реализиран, през 2016 г., от експертите от Фондация за развитие на правосъдието и експерти на ръководни позиции в АГП, приключи изключително успешното обучение на общо 48 административни ръководители (на всички апелативни, всички окръжни и деветте най-големи районни прокуратури в страната). Чрез нов и иновативен подход бяха представени темите за лидерство, управление и мотивиране на човешки ресурси, управление на стреса, изграждане на имидж, комуникация с медиите, спазване на протокол, разпределение и управление на бюджетни средства, процедури по възлагане на обществени поръчки.

Вторият етап от реализирането на Специфична цел 1 протече в рамките на три поредни години, в периода 2016 г. – 2018 г.

На 01.07.2016 г. между ПРБ и ДЗЗД „Обединение „Развитие за лидерски потенциал" бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на подбор и селекция на прокурори с лидерски потенциал и анализ на обучителните потребности на селектираните кандидати, изработване на програма за развитие", в изпълнение на Специфична цел 1, Модул 2 на проекта.

В процеса на изпълнение на договора, сключен по Обособена позиция 1: „Подбор и селекция на прокурори с лидерски потенциал и анализ на обучителните потребности на селектираните кандидати", общо 180 прокурори от цялата страна, отговарящи на изискванията за участие в проекта, кандидатстваха за участие в предвидените обучения чрез попълване на тест, идентифициращ нивото на лидерския и управленския им потенциал. След оценка и анализ на резултатите от теста бяха класирани 150-те кандидати с най-висок резултат, които ще имат възможност да вземат участие в обученията.

Проведоха се обучения на общо 150 селектирани прокурори, разделени в три групи от по 50 прокурори – по една група на година. Обучението на всяка група от 50 прокурори се състои от пет модула, всеки от които е с продължителност три работни дни.

sc1sc1