12 Март 2004 г.

Доклад за дейността на прокуратурата на Република България през 2002 г. (резюме)

Сподели

Годишният доклад на Прокуратура на Република България за 2002 г. представя дейността, задачите и постигнатите резултати по седем основни насоки.

Годишният доклад на Прокуратура на Република България за 2002 г. представя дейността, задачите и постигнатите резултати по седем основни насоки:

1. Състояние на престъпността
2. Надзорна дейност на досъдебното и съдебното произвоство
3. Съдебен надзор
4. Изпълнение на наказателните и други принудителни мерки
5. Надзор за законност на административните актове
6. Ръководно-контролна и информационно-аналитична дейност
7. За дейността на съвета за криминологични изследвания и на отдел “Методическо ръководство на прокурорите, конституционност на законите и превенция на престъпността”