8 Юни 2011 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2010 година

Сподели

Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. е изготвен на основание чл. 84, т.16 от Конституцията на Р България и чл. 141, ал.1 от Закона за съдебната власт. Докладът е съобразен с обхвата и структурата, утвърдени с Решение на Висшия съдебен съвет. По препоръка на 41-то НС, направена при приемането на доклада за 2009 г., в настоящия е обособен отделен раздел, в който са анализирани постановените осъдителни решения срещу Прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините от вреди.

Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. е изготвен на основание чл. 84, т.16 от Конституцията на Р България и чл. 141, ал.1 от Закона за съдебната власт. Докладът е съобразен с обхвата и структурата, утвърдени с Решение на Висшия съдебен съвет1. По препоръка на 41-то НС, направена при приемането на доклада за 2009 г.2, в настоящия е обособен отделен раздел, в който са анализирани постановените осъдителни решения срещу Прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините от вреди.

Обобщени са данните от докладите за дейността на разследващите полицаи при Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната; на Върховна касационна прокуратура, Националната следствена служба, Върховната административна прокуратура, 5-те апелативни прокуратури и Военноапелативна прокуратура, 27-те окръжни прокуратури и Софийската градска прокуратура, 5-те военноокръжни прокуратури, в състава на които са окръжните следствени отдели, и на 113-те районни прокуратури.

Анализирани са тенденциите на наказаната престъпност, като са използвани предварителни данни от полицейската статистика за регистрираните и разкритите престъпления и данните на Прокуратурата за предадените на съд и осъдените лица.

В шест раздела е представена обобщена информация за действията на повече от 400 структури на местно и национално ниво от Прокуратурата, следствения апарат, разследващите органи на МВР и Министерство на отбраната и са начертани основните насоки в бъдещата работа. Направен е сравнителен анализ с данните за 2009 г. и 2008 г. по унифицираните показатели за отчетност на Прокуратурата и разследващите органи. Посочени са резултатите по делата от особен обществен интерес, наблюдавани от Висшия съдебен съвет и Европейската комисия.