17 Септември 2013 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2012 година

Сподели

Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2012 г. е изготвен на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Р България и чл. 141, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Докладът е съобразен с актуалната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, наказателната политика на държавата, с ангажиментите на Република България, като член на Европейския съюз, както и другите международни актове.

Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2012 г. е изготвен на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Р България и чл. 141, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Докладът е съобразен с актуалната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, наказателната политика на държавата, с ангажиментите на Република България, като член на Европейския съюз, както и другите международни актове.

Докладът е съобразен с обхвата и структурата, утвърдени с Решение на Висшия съдебен съвет. За разлика от предходни години, когато при приемане на докладите от Комисията по правни въпроси към Народното събрание, на главния прокурор са давани препоръки за анализиране на конкретни направления в дейността на прокуратурата, което е налагало създаване на нови раздели в неговата структура, при обсъждането на Доклада за 2011 г. нови препоръки, внасящи съществени изменения, не са последвали. По тази причина обхватът и структурата са аналогични с предходната отчетна година.

Докладът е изготвен в аналитичен вид, като данните включват абсолютни стойности и процентни съотношения по основни показатели на статистическата отчетност за дейността на прокуратурата и на разследващите органи, съпоставени с предходните две години. Изведени са положителните и отрицателните резултати от дейността, със стремеж да се установят тенденции, и с анализ на причините.