Съгласно Конституцията на Република България, Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като:

 • ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;

 • може да извършва разследване;

 • привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по дела от общ характер;

 • упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;

 • предприема действия за оспорване на незаконосъобразни актове пред съда в случаите, предвидени в закон;

 • освен по наказателните дела от общ характер, в предвидените със закон случаи участва и в други дела в защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила.

Съгласно Закона за съдебната власт, при изпълнение на предвидените в него функции (чл. 145 ЗСВ) прокурорът може:

 • да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им;

 • лично да извършва проверки;

 • да възлага на съответните органи, при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия, да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване – и всички материали;

 • да призовава граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини, може да разпореди принудително довеждане;

 • да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;

 • да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение.

Лично извършените или възложените на съответните органи проверки от прокурора се извършват в двумесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен еднократно от административния ръководител на съответната прокуратура с един месец. Прокурорът се произнася по материалите от проверката в срок до един месец от получаването им.

Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.

Държавните органи, юридическите лица и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места.

В рамките на своята компетентност и в съответствие със закона, прокурорът може да дава задължителни писмени разпореждания на полицейските органи.

Прокурорът протестира и иска отмяна или изменение на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон. Той може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган, ако това е предвидено със закон.

При упражняване на надзор за законност върху изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане (чл. 146 ЗСВ) прокурорът може да:

 • посещава без предварително разрешение на администрацията местата за задържане, за лишаване от свобода и за изпълнение на другите принудителни мерки и да проверява документите, въз основа на които се задържат лицата;

 • разговаря насаме със задържаните или настанените;

 • разглежда предложения, сигнали, жалби и молби във връзка с изпълнение на наказанията и на другите принудителни мерки, предвидени със закон;

 • нарежда писмено на органите по изпълнение на наказанията и на администрацията на местата за изпълнение на другите принудителни мерки да го уведомяват за определени действия, актове и събития.

За отстраняване и предотвратяване на нарушенията, установени при упражняване на надзора за законност, прокурорът:

 • освобождава незабавно всеки, който е задържан незаконно в местата за лишаване от свобода и за изпълнение на другите принудителни мерки;

 • дава задължителни писмени разпореждания за отстраняване на констатирани нарушения;

 • спира изпълнението на незаконосъобразни писмени заповеди и разпореждания на длъжностни лица и иска отмяната им по съответния ред.