Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Заповед на Главния прокурор на Република България № ЛС-5900/15.12.2014 г., относно Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в ПРБ

Заповед на Главния прокурор на Република България, относно отменяне на Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в ПРБ, приети със Заповед № 2633 от 27.06.2014 г. на ГП и приемането на нови със Заповед № ЛС - 5900/15.12.2014 г. на ГП

Вътрешни правила на ПРБ