Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Заповед № РД-02-18/01.10.2018 г. на Главния прокурор относно изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ПРБ, приети със Заповед № РД-02-11/13.05.2016 г. на ГП