Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Прокуратурата на Република България