Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Прокуратура на Република България, приети със Заповед № РД 02-11/13.05.2016г. на главния прокурор

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Прокуратура на Република България, приети със Заповед № РД 02-11/13.05.2016г. на главния прокурор

Вътрешни правила на ПРБ