1 Декември 2020 г.

Михаил Кожарев, прокурор от Върховна административна прокуратура, пред “Труд”: Незаконно строителство има на много места в страната

Сподели

Цветан Гемишев, в. "Труд"

- Прокурор Кожарев, от години работите във Върховна административна прокуратура (ВАП), имате ли спомен за толкова активна работа по проверки по надзора за законност, на каквато сме свидетели в последните месеца?

- Да, от години работя във ВАП. Бях и заместник на главния прокурор при ВАП и ръководител на тази прокуратура през 2012 г. Наистина в последно време работата се активизира. На фокус са поставени проверките по надзора за законност. Настоящият главен прокурор още при представянето на концепцията си пред ВСС анонсира, че ще се акцентира върху дейността на прокуратурата и по този ред. Винаги, а и сега, основната цел е повишаване на изискванията при работата на административните органи при изпълнение на техните контролни функции.

- В тази връзка, какви са правомощията на прокурорите от ВАП?
- Държа да подчертая, че както прокурорите във ВАП, така и колегите в административните отдели при териториалните прокуратури, никога не са спирали да работят съобразно правомощията си. Колегите от отдел “Административносъдебен надзор” участват в заседания на Върховния административен съд, дават становища, работят по преписки, свързани с актове на съда. През изминалата година те са взели участие в над 19 000 дела, повечето с фактическа и правна сложност. Те следят и практиката на съда, анализират я, изготвят становища с оглед правомощията на главния прокурор за иницииране на тълкувателна дейност. Натовареността им е висока, а работата - отговорна.

- Какви критерии в дейността си следвате?
- Винаги и на първо място е законосъобразността, върховенството на закона. Понастоящем акцентът е поставен в по-голямата прецизност в работата, в завишените изисквания за осъществяване на ефективната контролна роля на административните органи, настойчивост в търсене и решаване на проблемите при данни за извършени нарушения. Много активна и полезна в това отношение е и ролята на сегашния заместник на главния прокурор и ръководител на ВАП - г-жа Десислава Пиронева. Усеща се и положително отношение към работата ни. Това мотивира колегите, защото е налице признание за труда, който полагат. За първи път със заповед на главния прокурор ВАП получи колективна награда.

- Бихте ли разяснили механизма, по който ВАП възлага проверките на различните контролни органи и получава доклади от тях? Няма ли друг начин въпросните контролни органи “да се раздвижат” и да си изпълняват задълженията, за които в крайна сметка си получават заплатите?
- Дейността на ВАП е конституционно установена - съгласно разпоредбите на чл. 127, т. 5 и 6 от Конституцията се предприемат действия за отмяна на незаконосъобразни актове и в предвидените със закон случаи се участва в граждански и административни дела. За осъществяване на функциите по надзора за законност, ние разполагаме с един “инструментариум” от правомощия, разписани в нормите на чл. 145 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Когато има данни за незаконосъобразни актове, действия, нарушения или престъпления изискваме документи, справки, сведения, обяснения, експертни мнения, лично извършваме проверки, както и възлагаме извършване на проверки и ревизии на съответни органи. Ако е налице незаконосъобразен акт, предприемаме действия за протестирането му пред административен съд. При констатиране на допуснато нарушение предприемаме действия за преустановяването му, за прилагане на принудителни административни мерки, административно наказване. Установим ли данни, че може да бъде извършено нарушение или пък престъпление, действията ни са насочени към предотвратяването им. В посочените случаи изпращаме материалите на компетентен орган, за да предприеме принудителни административни или административнонаказателни мерки, или пък предлагаме на органа да предприеме съответни, вменени му от закона действия за недопускане на нарушения. Изискваме отговор за взетите мерки. При констатиране на данни за извършено престъпление изпращаме материалите на компетентната прокуратура, за предприемане на съответни действия по Наказателнопроцесуалния кодекс. Когато съответния административен орган не изпълни, без основание, вменените му задължения, също изпращаме материали на колегите за преценка за образуване на наказателно производство.

- В отчета на главния прокурор Иван Гешев пред парламента се сочат няколко ключови направления за проверките, възложени от ВАП - за мерките срещу разпространението на COVID-19, за нарушения в областта на горене и складиране на отпадъци, за използване на водите и т. н. Има ли в докладите, които получавате, освен данни за нарушение и данни за извършени престъпления, които сте предали за разследване на колегите си от различни прокуратури. Можете ли да посочите конкретни примери?
- Да, такива данни са констатирани в редица случаи. Допуснати са престъпления, свързани с незаконни сметища - под магистрала “Струма” в Дупница, в Сливен и Бургас - при незаконосъобразно рециклиране на отпадъци, производство на биоторове във Врачанско, при незаконосъобразно отнемане на речни наноси (т. н. кариери за инертни строителни материали) в река Струма, при незаконосъобразно горене на отпадъци, при незаконосъобразно завземане на имот публична държавна собственост във Варна, случай на неуредени авторски права в театралния сектор, строежа в м. Алепу, незаконните строежи в природен парк “Витоша”, сечта на вековната гора в Котел, а и много други.

- Какви са вашите изводи от проверките на строежите в Природен парк “Странджа”, на Витоша, или по морето? Позволяват ли си “силни на деня” да строят без разрешителни, с фалшифицирани книжа, или след натиск, включително и корупционен, върху службите в съответния район?
- При тези проверки не установихме тенденция, че непременно “силните на деня” са тези, които нарушават строителните правила и норми. Всъщност, незаконно строителство се осъществява от различни лица, на много места в страната. Законодателството ни, регулиращо отношенията в строителството, е строго - незаконните строежи подлежат на премахване. В редица други европейски страни, такъв подход е твърде голям лукс, защото има възможност някои незаконни строежи да се узаконят, или да бъдат отнети в полза на държавата, като се заплащат и големи глоби. Разбира се, гореизброените възможности се реализират при определени законови предпоставки, тъй като не би било позволено абсолютно всички незаконни строежи да се узаконяват - например няма как това да се случи при строеж върху улица, или такъв, който изобщо не съответства на влезлите в сила планове, както и такъв, който създава пречки за обществото или нормалното функциониране на другите сгради.

Нашият гост
Михаил Кожарев е един от най-дейните прокурори във Върховна административна прокуратура. Завършва специалност “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Професионалният му път започва като стажант в Окръжен съд-Благоевград. Кожарев има повече от 20 години стаж като съдия, адвокат и прокурор. През 1997 г. става прокурор в Софийска градска прокуратура. От 2009 г. е прокурор във Върховна административна прокуратура през 2009 г. Бил е член на ВСС.