Становище на Окръжна прокуратура-Добрич: Ако предложените промени в ЗСВ бъдат приети, има риск от овладяване и разбиване на прокуратурата

23 Април 2024 г.

По повод проекта на Закон за съдебната власт (ЗСВ), публикуван през март т.г. за обществено обсъждане, прокурори и следователи от Окръжна прокуратура-Добрич подготвиха и приеха становище, което бе изпратено до Министерство на правосъдието на Република България.

Специално внимание в становището е обърнато на предвидения в законопроекта за ЗСВ нов начин на формиране на кадровия орган на прокуратурата – Висш прокурорски съвет. В проекта се предвижда персоналният състав на Висшия прокурорски съвет (ВПС) да се формира от 10 членове, от които един по право, шест, избрани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство измежду лица, които не са действащи магистрати (прокурори и следователи), и само трима, избрани от професионалната квота в съотношение 2:1.

Според прокурори и следователи от Добричкия съдебен регион подобен законодателен подход влиза в очевидно противоречие с принципа на самоуправление, което предполага прокурорските работи да се решават от прокурори, със и без съдействието на външни фактори, които обаче да бъдат безпристрастни. С предложените изменения такива гаранции липсват, тъй като мнозинството от членовете на ВПС е формирано от външни участници. Комбинацията от по-малък брой членове на Прокурорския съвет, избрани от професионалната квота, с числен превес на членовете, които не са действащи магистрати (прокурори и следователи), при това избрани от конюнктурната политическа власт, осигурява политическо влияние върху институцията. Това означава не просто ликвидиране на самоуправлението, но и овладяване, унизяване и разбиване на прокуратурата. Още повече, че в съвременните държави липсва модел, при който прокуратурата да е лишена от самоуправление и едновременно с това да е зависима от политическата власт.

В своето становище магистратите от Добрич са категорични, че предложените текстове обуславят драстичен дисбаланс в разделението на властите, който е в ущърб на съдебната власт. Игнорирани са фундаментални принципи на демократичното общество – принципа на правовата държава и принципа на разделението на властите, залегнали в Конституцията на Република България. Ако разпоредбите бъдат приети в този им вид, ще бъде нарушен балансът между властите, което пряко ще рефлектира върху демократичните устои в държавата.

В заключение се посочва, че предложените текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, касаещи дейността и самоуправлението на прокуратурата, не само че противоречат на основния закон на страната, но и са непропорционални на легитимния обществен интерес. През последните години се наблюдават агресивни опити от страна на политическата класа за отнемане на автономията и ограничаване независимостта на прокуратурата. Предложеният ЗИДЗСВ категорично потвърждава тези опити. Прокурорите и следователите от съдебния регион на Добрич изразяват убеждението си, че справедливостта ще бъде съхранена чрез недопускане посочените предложения за изменения на закона да станат част от правния мир на държавата.