17 Юни 2022 г.

След проверка, възложена от ВАП, е съставен акт за извършено административно нарушение от длъжностно лице в Министерство на правосъдието

Сподели

През март 2022 г. Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Главния инспекторат на Министерски съвет за проверка, свързана с евентуално извършено нарушение от длъжностно лице от Министерство на правосъдието, във връзка с изготвен протест. На основание чл.126, пр.2, чл.146, т.4, чл.147, ал.2, вр. чл.16, ал.1, т.1 и т.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от ВАП е изготвен протест против заповед на министъра на правосъдието, издадена по Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

В хода на проверката от Главния инспекторат на Министерски съвет е установено, че директор на дирекция „Правни действия“ към Министерство на правосъдието е извършил нарушение по чл.152, ал.1, т.2 от АПК,  като не е изпратил на съда в определения от закона 3-дневен срок жалба и протест, заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта на съда.

В доклад, изпратен до ВАП от Главния инспекторат на Министерски съвет, е отразено, че на длъжностното лице е съставен акт за установяване на административно нарушение за едно от посочените административни нарушения, свързано с неизпращане на протеста на прокуратурата в законоустановения срок до съда.

След запознаване с представените констатации и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт, ВАП сезира отново ръководителя на Главния инспекторат на МС в съответствие с правилата на чл.307 от АПК, с които е регламентиран редът за налагане на наказания за всички извършени нарушения.