9 Април 2021 г.

След протест на Апелативна прокуратура – Пловдив е осъден бивш директор на „Областната дирекция по безопасност на храните“ в гр. Пловдив за престъпление по служба и документно престъпление

Сподели

С присъда на Апелативен съд – Пловдив е осъден С.В. за това, че в периода от 3 май 2012 г. до 30 май 2012 г., като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – директор на „Областната дирекция по безопасност на храните“, гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения, с цел да набави облаги за други лица. От това престъпление са настъпили значителни вредни последици – регистриран е животновъден обект – Събирателен център за дребни преживни животни, неотговарящ на ветеринарномедицинските изисквания за карантинни депа за износ на животни за Р. Турция и за хуманно отношение към  животните. Създадена е опасност за разпространение на заразни болести при хората, подменени са ушни марки на 1 200 бр. агнета с произход Р. Румъния, уронен е престижът на ОДБХ гр. Пловдив, създадени са условия за смущения в нормалното функциониране на БАБХ, гр. София и ОДБХ, гр.Пловдив - престъпление по чл. 282 ал. 2 във вр. с ал.1 от НК във чл. 26 от НК.

През периода 28.05.2012 г. - 29.05.2012 г. е осъществил приготовление към престъпление по чл.242, ал.4 от НК (контрабанда), да се пренесат през границата  - българо-турската, стоки, без знанието и разрешението на митниците – 1 200 бр. агнета, родени в Р. Румъния на стойност 184 654,60 лв. с търговски цели, чрез използване на документи с невярно съдържание, подсигурил е средства за извършване на престъплението 1200 бр. ушни марки, като предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по 242 ал. 9 вр. с ал.4, във вр. ал. 1 вр. чл. 20 вр. чл. 17 от НК.

За тези две престъпления С.В. е бил оправдан от Окръжен съд – Пловдив. 

ПАС е потвърдил първоинстанционната присъда в частта, с която С.В. е осъден за това, че на 03.05.2012 г. в качеството си на длъжностно лице, – директор на „Областната дирекция по безопасност на храните“ гр. Пловдив, в кръга на службата си е съставил официален документ, в който е удостоверил неверни обстоятелства, че Събирателен център за ДБЖ е одобрен от комисия, назначена с негова заповед, с цел да бъде използван документа като доказателство за тия обстоятелства- престъпление по чл.311, ал.1 от НК.   

На 7 април 2021 г. Апелативен съд – Пловдив е определил на С.В. за трите престъпления едно общо най-тежко наказание от 2 години „лишаване от свобода“, като на основание чл. 66 от НК е отложил изпълнението за срок от 4 години, както и лишаване от право да заема длъжност в БАБХ за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. 

По същото наказателно производство фактически за престъпление по чл. 242 ал. 9 вр. ал. 4 във вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 17 от НК  (приготовление към контрабанда) е осъден П.Д. на наказание 2 години „лишаване от свобода“, като на основание чл. 25 вр. чл. 23 от НК му е определено едно общо най-тежко наказание 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 от НК е отложено изпълнението му за срок от 4 години.

По същото наказателно производство фактически са осъдени Й.Й., главен инспектор в отдел „Здравеопазване на животните“ при Областна дирекция по безопасност на храните , гр. Пловдив, и В.Д. - за престъпление по чл. 311 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК – на по 8 месеца „Лишаване от свобода“, чието наказание е отложено за изпълнение на основание чл. 66 от НК с изпитателен срок от 3 години, за всеки един от тях.

Първоначално обвинителния акт спрямо четиримата е бил внесен в Окръжен съд – Пловдив, след което делото е разгледано от Апелативен съд – Пловдив, който е потвърдил оправдателна присъда на първата инстанция на Директора на Областната дирекция по безопасност на храните по чл. 282 ал. 2 от НК, чл. 242 ал. 9 от НК, преквалифицирал е престъплението по чл. 311 от НК и е прекратил за последното наказателното производство, поради изтекла давност. Съдът се е произнесъл и по отношение на другите подсъдими, като е потвърдил първоинстанционната присъда  в останалата част. Присъдата е била протестирана от Апелативна прокуратура – Пловдив. С решение на Върховния касационен съд, от месец юни 2019 г., е уважен протестът на АП-Пловдив. Делото е върнато за ново разглеждане на Апелативен съд – Пловдив, който на 7 април 2021 г. е постановил горепосочената присъда.

Присъдата на Апелативен съд – Пловдив подлежи на протест и обжалване пред ВКС.