17 Август 2020 г.

Строеж без документи е открит по време на проверка, възложена от ВАП в района на ловно стопанство „Искър“ в Пасарел

Сподели

По време на възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) проверка по реда на чл. 145 ал. 1 т. 3 от ЗСВ  за спазване на разпоредбите на нормативните актове свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са открили строеж на два етажа, за който не са представени документи. Сградата се намира в района на ловно стопанство „Искър“ в Пасарел.

Във ВАП е образувана преписка по повод публикация в новинарски сайт от 04.08.2020 г. В статията са изложени обстоятелства за това, че дружество работи по съвместен договор с ловно стопанство „Искър“ на територията, под обхвата на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП ДП) към Министерството на земеделието, храните и горите, като в тази връзка се извършва строителство на хотелски комплекс върху държавна гора.

По време на проверката на място, извършена от МЗХГ е установено, че има наличие на „груб строеж“, с изпълнен покрив, стоманобетонова монолитна конструкция на два етажа в най-високата си част. В хода на проверката от дружеството не са предоставени документи, относими към констатирания строеж.

От одитния доклад на МЗХГ, изпратен до ВАП, става ясно още, че дружеството не е изпълнило поетите задължения по т. I.2 от договора и по Предложение от 16.12.2013 г. за даряване на средства, с което изпълнителят е спечелил конкурса. По време на одита е предоставено на одиторския екип писмо от 12.08.2020 г. до Председателя на Управителния съвет на ЮЗДП ДП, в което изпълнителният директор на дружеството предлага УС на ЮЗДП ДП да вземе решение за приемане на натрупаните от 2016 г. до момента, но невнесени парични средства  - в размер на 600 000 лв., с цел стартиране на ново инвестиционно намерение (извършване на ремонтни дейности на ДМА и/или строителство на нови ДМА, и/или закупуване на ДМА, свързани с ловностопанската дейност на ТП „ДГС Искър“). В договора не се включват строително-монтажни работи по изграждане на ловни бази.

Във ВАП е постъпил доклад от проверка, извършена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), който също сочи на липса на документи за строежа, както и на данни за одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж в поземлен имот в Пасарел, район „Панчарево“.

При извършената проверка на място, от служители на ДНСК е съставен констативен акт, придружен със снимков материал, от който е видно, че в непосредствена близост до съществуваща сграда „Ловен дом“ е изпълнена сграда на етап „груб строеж. Строежът не е ограден със строителна ограда, няма информационна табела и не е обезопасен. Не са представени строителни книжа и документи, както и актове и протоколи по време на строителството, съставени по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003г., относими към изпълнението на строежа. Изградена е бетонова ограда, за която също не са представени строителни книжа.

ДНСК е сезирала кмета на район „Панчарево“ да извърши подробна проверка по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съобразно резултатите да се предприемат съответните действия по реда на ЗУТ. При установени нарушения на нормативната уредба по устройство на територията да бъдат образувани административни производства.

От страна на ВАП ще се изиска цялата информация за резултатите от дейността на контролните органи.